# #

21 Μαΐ 2011

Οι «ένοχοι»...


Μετά την αποτυχία, η καταστροφή

thumb
Στη σκιά των ευρωνουθεσιών για συναίνεση των πολιτικών δυνά­μεων στη χώρα και των εξελί­ξεων στην κεφαλή του ΔΝΤ, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε μια κριτική αποτί­μηση της πολιτικής του μνημονίου στο πλαίσιο της συμπλήρωσης του ενός χρόνου εφαρμογής του. Τα συμπερά­σματα, όπως τα επεξεργάστηκε η Επι­τροπή Ερευνών και Τεκμηρίωσης της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, περιλαμβάνονται στη «Μαύρη Βίβλο» του μνημονίου, ένα δεκαεξασέλιδο με τις επιπτώσεις στην οικονομία, την κοινωνία αλλά και τους θεσμούς, καθώς και με την πρόταση του χώρου για τον «άλλο δρόμο».
Αναφερόμενος επιγραμματικά στα συμπεράσματα από τον έναν χρόνο υπό το καθεστώς του μνημονίου, ο Τσί­πρας, στη σχετική συνέντευξη Τύπου, σημείωσε πως αυτή τη στιγμή «μόλις κλείνει ένας κύκλος αποτυχίας και ξε­κινά ένας κύκλος καταστροφής».
Όσο για το ενδεχόμενο εκλογών,...
υπογράμμισε πως, αν και μπορεί να προκληθεί από «ένα τυχαίο γεγονός» βάσει αντιλαϊκού σχεδίου, το ζητούμε­νο είναι να προκληθεί από τις ίδιες τις κοινωνικές αντιδράσεις με πρωταγωνι­στή τις δυνάμεις της Αριστεράς. Επανέ­λαβε ότι αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή είναι η συγκρότηση «ενός συνα­σπισμού εξουσίας που θα συσπειρώνει δυνάμεις από τα αριστερά της Αριστε­ράς ώς τα αριστερά του ΠΑΣΟΚ και θα φέρνει στο προσκήνιο τον λαϊκό παρά­γοντα».
Στο πάνελ της συνέντευξης παρα­βρέθηκαν ο συντονιστής της Κ.Ο. Γιάννης Θεωνάς, ο πρώην βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Μπανιάς, η βουλευτής Λίτσα Αμμανατίδου και ο κοινοβου­λευτικός εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ Πανα­γιώτης Λαφαζάνης, χωρίς όμως να πά­ρουν τον λόγο.
Ο τελευταίος, εξάλλου, είναι γνω­στό ότι δεν συμφωνεί με την κεντρική κατεύθυνση της πρότασης διεξόδου που προβάλλει ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρώντας, όπως επανέλαβε σε πρόσφατη συνέ­ντευξή του στην εφημερίδα «Μετρό», ότι το ενδεχόμενο εξόδου από το ευρώ σε περίπτωση που η χώρα οδηγηθεί - ύστερα από άγονες διαπραγματεύ­σεις με τους πιστωτές - σε οριστική δι­ακοπή πληρωμών «δεν είναι καθόλου καταστροφικό». Και πως, παρόλο που «θα επιφέρει προβλήματα», αυτά «θα είναι αντιμετωπίσιμα, εφόσον ακολου­θηθεί μια προοδευτική πολιτική ανασυ­γκρότησης της χώρας».
Οι «ένοχοι»
Σύμφωνα με τα στοιχεία, λοιπόν, που παρατέθηκαν, για τα υψηλά δημόσια ελλείμματα και το δημόσιο χρέος υπεύ­θυνες δεν είναι οι δημόσιες δαπάνες που στοχοποιήθηκαν από τους κυρίαρ­χους οικονομικούς και πολιτικούς κύκλους, καθώς αυτές υπήρξαν χαμηλό­τερες του μέσου ευρωπαϊκού όρου από το 1995 έως το 2008 που ξέσπασε η δι­εθνής χρηματοπιστωτική κρίση.
Οι«ένοχοι»για τα δημόσια ελλείμμα­τα βρίσκονται, σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, στις υπερβολικές αμυντικές δαπάνες, στη «λεηλασία του δημόσιου χρήμα τος» από κάθε λογής «εργολάβους», «προμηθευτές» και «μεσάζοντες», στην τεράστια σπατάλη των Ολυμπι­ακών, που - όπως ανέφερε ο Τσίπρας - κοστολογήθηκαν στα 7 δισ. και κό­στισαν 13 δισ. ευρώ, στη φοροδιαφυγή και τη φοροασυλία του μεγάλου κεφα­λαίου και των μεγάλων εισοδημάτων.
Οι επιπτώσεις του μνημονίου σε όλα τα επίπεδα αλλά και το γεγονός ότι ετοιμάζεται το Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής ύψους 27 δισ. έως το 2015 με ακόμη πιο σκλη­ρά μέτρα δείχνουν, σύμφωνα με τον Τσίπρα, την «παταγώδη αποτυχία σε όλους τους στόχους του».
Από τη σκοπιά των οικονομικών απο­τελεσμάτων σημειώνεται ότι «η ύφε­ση τόσο το 2010 όσο και το 2011 είναι βαθύτερη απ' όσο προβλέπει το αρχι­κό μνημόνιο», ενισχύοντας τον φαύλο κύκλο, όπως καταδεικνύει άλλωστε το γεγονός ότι για το 2011 προϋπολογί­στηκαν μέτρα συνολικού ύψους 11,3 δισ. ευρώ, δεν πρόλαβαν να περάσουν 4 μήνες και ετοιμάζονται νέα, πρόσθε­τα μέτρα ύψους τουλάχιστον 3 δισ.
«Μαύρη Βίβλος»
Σε κάθε περίπτωση το μνημόνιο «πάσχει» βαριά, καταρχάς, σε επίπεδο της δημοκρατικής νομιμοποίησης, κα­θώς η δανειακή σύμβαση με τις χώρες - μέλη της Ευρωζώνης κινείται εκτός συνταγματικής νομιμότητας, ενώ πα­ράλληλα «πολλά νομοθετήματα που επιβάλλονται από το μνημόνιο (π.χ. η αντιασφαλιστική μεταρρύθμιση, νόμοι εναντίον των ΣΣΕ) κινούνται στα όρια της συνταγματικότητας, όταν δεν τα υπερβαίνουν».
Κομβικές επιπτώσεις του μνημονί­ου, σύμφωνα με τη συριζική «Μαύρη Βίβλο», που αποδεικνύουν την επιλο­γή για «βίαιη αναδιανομή του πλού­του υπέρ των ισχυρών μερίδων του κεφαλαίου σε βάρος των χαμηλών και μεσαίων εισοδηματικά στρωμά­των αποτελούν η υψηλή ανεργία, που εκτινάχθηκε στο 15,9% και προβλέ­πεται ότι θα αγγίξει το 22% μέσα στο 2011, η δραστική μείωση του πραγμα­τικού εισοδήματος και του κοινωνικού κράτους, με τις μέσες αποδοχές να πέφτουν κατά 9% μέσα στο 2010 και κατά ακόμη 5% μέσα στο 2011, και η ραγδαία επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων».
Η χώρα οδηγείται στην αφρικανοποίηση
Η κατάσταση οδηγεί, σύμφωνα με τον Τσί­πρα, σε «αφρικανοποίηση» της χώρας, στην οποία επενδύουν οι εγχώριες δυνάμεις της διαπλοκής και οι πιστωτές με - εξ αρχής - στόχο τη δημόσια περιουσία και τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας. Ο Τσίπρας εκτίμησε ότι για την εκπλήρωση αυτών των στόχων και υπό την κατάρρευση του αρχι­κού μνημονίου επιδιώκεται η πάση θυσία συναίνεση με εναλλακτικό μέσο πίεσης τον εκφοβισμό και την άσκηση «οικονομικής τρομοκρατίας σε σχέση με τις δόσεις του δανείου και την πληρωμή των μισθών και συντάξεων».
Ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ αποκάλεσε «μύ­θο» και «φτηνό επικοινωνιακό κόλπο» οποι­αδήποτε επίκληση αδυναμίας καταβολής μι­σθών και συντάξεων καθώς, όπως τόνισε, η κυβέρνηση υποχρεούται εκ του Συντάγματος πρώτα να καλύπτει μισθούς και συντάξεις και μετά τα χρέη της. Εν προκειμένω, σημείωσε, οι δαπάνες για μισθούς και συντάξεις ανέρχονται σε 20 δισ. όταν τα καθαρά φορολογικά έσοδα ξεπερνούν τα 50 δισ.
Δίκαιη ρύθμιση
Ως απάντηση λοιπόν στην πολιτική του μνη­μονίου ο Τσίπρας, εξειδικεύοντας περαιτέρω τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε για διεκδίκηση μια δίκαιης ρύθμισης του χρέους σε ευρωπαϊ­κό επίπεδο και πρότεινε αναδιαπραγμάτευση με «κούρεμα» 50% και τετραετή περίοδο χά­ριτος για τους τόκους. Εκτός από αυτό έθεσε ως άμεσους στόχους διεκδίκησης την αποτροπή του σχεδίου ιδιωτικοποιήσεων, τη στήριξη των ασφαλιστικών ταμείων εν όψει επικείμενου κουρέματος του χρέους και τη συγκρότηση δημόσιου τραπεζι­κού πυλώνα που θα δανείζεται χαμηλότοκα απευθείας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά­πεζα «εγγράφοντας στο χαρτοφυλάκιό του τη μεγάλη ακίνητη περιουσία ώστε να χρηματο­δοτήσει ένα πρόγραμμα δημόσιων επενδύσε­ων για την επανεκκίνηση της οικονομίας».

απο το Ποντικι

1 σχόλιο:

  1. Τσιπρας ειναι αυτος ο μεγαλος πολιτικος?

    Αντε καλα κρασια..!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται...Επίσης χρησιμοποιήστε ελληνική γραφή για να αναρτηθούν τα σχόλιά σας.