# #

9 Δεκ 2013

Δεν θα μεί­νει α­γε­λά­δα στην Ελλά­δα


Το τέ­λος της εγ­χώ­ριας πα­ρα­γω­γής γά­λα­κτος θα ση­μά­νει η ε­πι­μή­κυν­ση της διάρ­κειας ζωής του φρέ­σκου γά­λα­κτος
Η ε­πι­μή­κυν­ση θα ση­μαί­νει και μείω­ση της ποιό­τη­τας του γά­λα­κτος το­νί­ζουν α­γε­λα­δο­τρό­φοι στην “Επο­χή”


Τι πέ­ντε, τι πε­ντέ­μι­σι, τι ε­φτά μέ­ρες; 

Όταν λέ­με φρέ­σκο γά­λα εν­νοού­με ...
φρέ­σκο.
Αυ­τή εί­ναι η το­πο­θέ­τη­ση του υ­πουρ­γού Ανά­πτυ­ξης, Κω­στή Χατ­ζη­δά­κη, στη συ­ζή­τη­ση που ε­κεί­νος ά­νοι­ξε για την ε­πι­μή­κυν­ση της διάρ­κειας ζωής του φρέ­σκου γά­λα­κτος α­πό τις πέ­ντε στις ε­φτά μέ­ρες. Ο υ­πουρ­γός Αγρο­τι­κής Ανά­πτυ­ξης, Αθα­νά­σιος Τσαυ­τά­ρης, κά­νει λό­γο για το­πο­θε­τή­σεις χω­ρίς ε­πι­στη­μο­νι­κή τεκ­μη­ρίω­ση, που θέ­τουν σε κίν­δυ­νο την υ­γεία του κα­τα­να­λω­τή, ε­νώ ο  Κ. Χατ­ζη­δά­κης α­πα­ντά ό­τι «οι α­γε­λα­δο­τρό­φοι ο­φεί­λουν να συ­νει­σφέ­ρουν στην α­ντι­με­τώ­πι­ση της κρί­σης την ώ­ρα που ε­νά­μι­ση ε­κα­τομ­μύ­ρια άν­θρω­ποι εί­ναι ά­νερ­γοι».
Αφορ­μή για τη συ­ζή­τη­ση στά­θη­κε η έκ­θε­ση του ΟΟ­ΣΑ (Οργα­νι­σμός Οι­κο­νο­μι­κής Συ­νερ­γα­σίας και Ανά­πτυ­ξης), η ο­ποία πα­ρου­σιά­ζει το φρέ­σκο ελ­λη­νι­κό γά­λα α­κρι­βό­τε­ρο κα­τά 35% α­πό το μέ­σο ό­ρο της Ε.Ε. Βέ­βαια, τα στοι­χεία αυ­τά εί­ναι α­να­λη­θή, α­φού το ελ­λη­νι­κό φρέ­σκο γά­λα εί­ναι 5 η­με­ρών με χα­μη­λή πα­στε­ρίω­ση, ε­νώ στην Ε.Ε. δεν υ­πάρ­χει α­ντί­στοι­χων προ­δια­γρα­φών φρέ­σκο γά­λα, αλ­λά το μα­κράς διάρ­κειας των δέ­κα η­με­ρών με υ­ψη­λή πα­στε­ρίω­ση. Ο Κ. Χατ­ζη­δά­κης ι­σχυ­ρί­ζε­ται ό­τι ο κα­τα­να­λω­τής θα έ­χει τη δυ­να­τό­τη­τα να ε­πι­λέ­ξει, α­νά­λο­γα με το δια­θέ­σι­μο βα­λά­ντιο, ό­ποιο φρέ­σκο γά­λα θέ­λει α­πό μίας η­μέ­ρας έως ε­φτά η­με­ρών. Την ε­πι­στη­μο­νι­κή του δια­φω­νία εκ­φρά­ζει ο Ελλη­νι­κός Γεωρ­γι­κός Οργα­νι­σμός (ΕΛ­ΓΟ ΔΗ­ΜΗ­ΤΡΑ). Σύμ­φω­να με τον γε­νι­κό διευ­θυ­ντή δια­σφά­λι­σης ποιό­τη­τας, Αντώ­νη Φω­τό­που­λο, «η ε­πι­μή­κυν­ση διάρ­κειας ζωής του γά­λα­κτος ση­μαί­νει υ­ψη­λό­τε­ρη πα­στε­ρίω­ση στο γά­λα, ά­ρα και μείω­ση της θρε­πτι­κής του α­ξίας. Επί­σης, η κα­τάρ­γη­ση της υ­πο­χρεω­τι­κής α­να­γρα­φής της χώ­ρας προέ­λευ­σης δεν θα ε­πι­τρέ­πει στους κα­τα­να­λω­τές να δια­κρί­νουν το ελ­λη­νι­κό γά­λα α­πό το ει­σα­γό­με­νο, το ο­ποίο πα­ρά­γε­ται και δια­κι­νεί­ται σε δια­φο­ρε­τι­κές συν­θή­κες».
Η μο­να­δι­κή ε­ξοι­κο­νό­μη­ση προς ό­φε­λος του κα­τα­να­λω­τή, σύμ­φω­να με τον α­να­πλη­ρω­τή υ­πουρ­γό Ανά­πτυ­ξης, Μά­ξι­μο Χα­ρα­κό­που­λο, θα εί­ναι 1,5 ευ­ρώ το μή­να για μια τε­τρα­με­λή οι­κο­γέ­νεια, ε­νώ οι συ­νέ­πειες για την εγ­χώ­ρια κτη­νο­τρο­φι­κή πα­ρα­γω­γή θα εί­ναι ο­λέ­θριες. Όπως ε­πι­ση­μαί­νουν στην «Επο­χή» α­γε­λα­δο­τρό­φοι «οι με­μο­νω­μέ­νοι πα­ρα­γω­γοί βρί­σκο­νται σε δυ­σχε­ρή κα­τά­στα­ση, α­φού έ­χουν κλεί­σει οι στρό­φιγ­γες του δα­νει­σμού με α­πο­τέ­λε­σμα να μην γί­νο­νται νέες ε­πεν­δύ­σεις, ε­νώ ταυ­τό­χρο­να έ­χει αυ­ξη­θεί δρα­μα­τι­κά το κό­στος πα­ρα­γω­γής. Η ε­πι­μή­κυν­ση της διάρ­κειας ζωής του γά­λα­κτος θα ση­μαί­νει την κα­τα­στρο­φή της εγ­χώ­ριας πα­ρα­γω­γής».

Το τέ­λος της γα­λα­κτο­βιο­μη­χα­νίας

«Δεν θα μεί­νει α­γε­λά­δα στην Ελλά­δα», το­νί­ζει ο Θεό­δω­ρος Χό­βο­λος, μέ­λος του πα­ραρ­τή­μα­τος Ηπεί­ρου του Πα­νελ­λή­νιου Κτη­νια­τρι­κού Συλ­λό­γου.  «Ήδη το 2011 ε­φτά στους δέ­κα κτη­νο­τρό­φους ε­γκα­τέ­λει­ψαν το ε­πάγ­γελ­μα, α­φού δεν μπο­ρού­σαν να ε­ξα­σφα­λί­σουν ού­τε έ­να με­ρο­κά­μα­το α­πό την πα­ρα­γω­γή γά­λα­κτος», κα­τα­λή­γει. «Θα κλεί­σουν ό­λοι οι μι­κροί πα­ρα­γω­γοί. Αν υ­πο­λο­γί­σου­με ό­τι το κό­στος πα­ρα­γω­γής εί­ναι ή­δη ο­ρια­κό η ε­πι­μή­κυν­ση της ζωής του φρέ­σκου γά­λα­κτος θα ση­μά­νει την κα­τα­στρο­φή της ελ­λη­νι­κής κτη­νο­τρο­φίας» συ­μπλη­ρώ­νει ο Τά­σος Αντω­νίου α­πό τον συ­νε­ται­ρι­σμό βο­σκών Λι­βα­δίου Ολύ­μπου, «Βο­σκός».
Σή­με­ρα στην Ελλά­δα λει­τουρ­γούν 3.000 βου­στά­σια, ε­νώ προ δε­κα­ε­τίας ή­ταν 30.000 και προ ει­κο­σα­ε­τίας 100.000. Σε αυ­τά, κα­θώς και στις μο­νά­δες πα­ρα­γω­γής ζωο­τρο­φών, α­πα­σχο­λού­νται 100.000 ερ­γα­ζό­με­νοι, οι ο­ποίοι θα βρε­θούν ά­νερ­γοι, α­φού με την ε­πι­μή­κυν­ση η δια­νο­μή θα πε­ριο­ρι­στεί α­πο­κλει­στι­κά στο γά­λα ει­σα­γω­γής, που θα έ­χει πια τον α­πε­ριό­ρι­στο χρό­νο να φτά­σει α­πό την ΕΕ σε κά­θε ρά­φι σού­περ μάρ­κετ πα­ρα­γκω­νί­ζο­ντας το εγ­χώ­ριο φρέ­σκο γά­λα ως «α­κρι­βό­τε­ρο» κα­τά 0,10 λε­πτά.
«Στην Ελλά­δα, τη δε­κα­ε­τία του ’60 για να εν­σω­μα­τω­θεί η ελ­λη­νι­κή κτη­νο­τρο­φία γί­νο­νταν κρα­τι­κο­συ­νε­ται­ρι­στι­κές γα­λα­κτο­βιο­μη­χα­νίες. Έτσι α­πό τις 29 γα­λα­κτο­βιο­μη­χα­νίες μό­νο οι 7 ή­ταν ι­διω­τι­κές. Από τη δε­κα­ε­τία του ’90 ξε­κί­νη­σε  η “α­να­διάρ­θρω­ση” με την ι­διω­τι­κο­ποίη­ση ή το κλεί­σι­μο των μο­νά­δων, με τε­λευ­ταίο πα­ρά­δειγ­μα την ι­διω­τι­κο­ποίη­ση της ΔΩ­ΔΩ­ΝΗ το 2012», μας λέει ο Θ. Χό­βο­λος κα­τα­λή­γο­ντας ό­τι «η πεν­θή­με­ρη διάρ­κεια ζωής  ε­ξα­σφα­λί­ζει την ύ­παρ­ξη ελ­λη­νι­κού γά­λα­κτος, δια­φο­ρε­τι­κά η πα­ρα­γω­γή στην Ελλά­δα θα ε­κλεί­ψει».
«Το μυ­στή­ριο που πρέ­πει να λυ­θεί εί­ναι για­τί το μα­κράς διάρ­κειας γά­λα εί­ναι α­κρι­βό­τε­ρο α­πό το φρέ­σκο στα ρά­φια των σού­περ μάρ­κετ», υ­πο­γραμ­μί­ζει ο Α. Φω­τό­που­λος. «Δεν κα­τα­λα­βαί­νω το ό­φε­λος», συ­μπλη­ρώ­νει ο Τ. Αντω­νίου και κα­τα­λή­γει «με αυ­τές τις ρυθ­μί­σεις θα ε­ξα­λει­φθεί το φρέ­σκο γά­λα α­πό την α­γο­ρά και θα ε­πι­κρα­τή­σει μό­νο το μα­κράς διάρ­κειας με σα­φώς χα­μη­λό­τε­ρα θρε­πτι­κά συ­στα­τι­κά».

Δώ­ρο στις πο­λυε­θνι­κές

«Η ε­πι­μή­κυν­ση της διάρ­κειας ζωής του φρέ­σκου γά­λα­κτος που σχε­διά­ζει ο κ. Χατ­ζη­δά­κης α­πο­τε­λεί πρώ­τον κα­τα­στρο­φι­κή ε­πι­λο­γή για την ελ­λη­νι­κή κτη­νο­τρο­φία, την ύ­παι­θρο και το α­γρο­τι­κό ε­μπο­ρι­κό ι­σο­ζύ­γιο α­φού θα κα­τα­κλυ­στεί η ελ­λη­νι­κή α­γο­ρά α­πό ει­σα­γό­με­νο γά­λα, δεύ­τε­ρον δώ­ρο κυ­ρίως στις πο­λυε­θνι­κές γα­λα­κτο­βιο­μη­χα­νίες και τρί­τον προώ­θη­ση προϊό­ντων μειω­μέ­νης θρε­πτι­κής α­ξίας» το­νί­ζει ο βου­λευ­τής Αργο­λί­δας με τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Δη­μή­τρης Κο­δέ­λας και συ­μπλη­ρώ­νει: «Εάν εν­δια­φε­ρό­ταν πραγ­μα­τι­κά ο κ. Χατ­ζη­δά­κης για την τι­μή του γά­λα­κτος θα πρό­τει­νε μέ­τρα μείω­σης του κό­στους πα­ρα­γω­γής των Ελλή­νων κτη­νο­τρό­φων, ε­λέγ­χου της α­γο­ράς (γα­λα­κτο­βιο­μη­χα­νίες, α­λυ­σί­δες λια­νι­κής) και μείω­σης του ΦΠΑ που ε­πι­βα­ρύ­νει κα­τά 13% την τι­μή! Η ε­πι­λο­γή του υ­πουρ­γού, βα­σι­σμέ­νη σε μια αμ­φι­σβη­τού­με­νης α­ξιο­πι­στίας έκ­θε­ση του ΟΟ­ΣΑ, έρ­χε­ται σε συ­νέ­χεια της κα­τάρ­γη­σης της υ­πο­χρεω­τι­κής α­να­γρα­φής της χώ­ρας προέ­λευ­σης στο γά­λα και στα γα­λα­κτο­κο­μι­κά προϊό­ντα και στην εκ­χώ­ρη­ση της ο­νο­μα­σίας “φέ­τα” για το λευ­κό τυ­ρί που πα­ρά­γε­ται στον Κα­να­δά, ζη­τή­μα­τα που ε­πί­σης χει­ρί­στη­κε το υ­πουρ­γείο Ανά­πτυ­ξης. Για ποιούς δου­λεύει τε­λι­κά ο υ­πουρ­γός Ανά­πτυ­ξης; Πά­ντως σί­γου­ρα ό­χι για την α­νά­πτυ­ξη της πα­ρα­γω­γής μας ή τα συμ­φέ­ρο­ντα του έλ­λη­να κα­τα­να­λω­τή».
Κά­θε χρό­νο η πα­ρα­γω­γή γά­λα­κτος πα­ρου­σιά­ζει μείω­ση με τη ση­με­ρι­νή να φτά­νει τους 640.000 τό­νους φρέ­σκου γά­λα­κτος, ε­νώ πέ­ρυ­σι ή­ταν 800.000. Οι α­γε­λα­δο­τρό­φοι δη­λώ­νουν α­δυ­να­μία να συ­νε­χί­σουν να κρα­τούν τις μο­νά­δες πα­ρα­γω­γής. «Πα­ρό­τι η κοι­νο­τι­κή ο­δη­γία ο­ρί­ζει ρη­τά ό­τι πρέ­πει να πλη­ρω­νό­μα­στε το γά­λα ε­ντός 35 η­με­ρών, τα σού­περ μάρ­κετ μας ε­ξο­φλούν σε 7 ή 8 μή­νες. Αν α­πλά ε­φαρ­μο­ζό­ταν η υ­πάρ­χου­σα νο­μο­θε­σία θα μειω­νό­ταν κα­τα­κό­ρυ­φα η τι­μή του γά­λα­κτος» το­νί­ζουν στην «Επο­χή». Όμως ο κ. Χατ­ζη­δά­κης φαί­νε­ται α­πο­φα­σι­σμέ­νος να α­φα­νί­σει την εγ­χώ­ρια πα­ρα­γω­γή προς ό­φε­λος των με­γά­λων ξέ­νων γα­λα­κτο­βιο­μη­χα­νιών. Το χει­ρό­τε­ρο εί­ναι ό­τι δη­λώ­νει πως το κά­νει προς ό­φε­λος των α­νέρ­γων, τον α­ριθ­μό των ο­ποίων ο ί­διος σκο­πεύει να αυ­ξή­σει ά­με­σα κα­τά 100.000 του­λά­χι­στον.      

Ιωάν­να Δρό­σου


ΛΑΡΙΣΑ Φρέσκο γάλα από ATM

Στη Λάρισα, σε έξι σημεία έχουν ανοίξει καταστήματα με αυτόματους πωλητές φρέσκου γάλακτος. Ο καταναλωτής πηγαίνει με το γυάλινο ειδικό μπουκάλι –που αγόρασε εφάπαξ με 0,50 λεπτά- και το γεμίζει με φρέσκο γάλα ημέρας προς 1 ευρώ το λίτρο. «Δίνουμε τη δυνατότητα στον καταναλωτή να έχει πρόσβαση κάθε μέρα σε φρέσκο γάλα με μόλις 1 ευρώ» μας λέει ο υπεύθυνος επικοινωνίας του συνεταιρισμού «ΘΕΣγάλαΠΙΕς», Αντρέας Χαρδαλούπας. «Στόχος μας ήταν και παραμένει η απευθείας διάθεση φρέσκου γάλακτος από τον παραγωγό στον καταναλωτή», συμπληρώνει. Και πράγματι οι κάτοικοι της Λάρισας εκτιμούν δεόντως την προσπάθεια αγγαλιάζοντας τα καταστήματα που έχουν ανοίξει και δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στο συνεταιρισμό να επεκτείνει τα σημεία πώλησης.
Ο συνεταιρισμός ιδρύθηκε πριν δύο χρόνια στη Θεσσαλία, την Κεντρική Μακεδονία και την Πιερία, με ιδρυτικά μέλη 102 αγελαδοτρόφους και έδρα τη Λάρισα. Πρόκειται για ένα συνεταιρισμό που σήμερα παράγει το 10% του εγχώριου αγελαδινού φρέσκου γάλακτος, ενώ έχει υπογράψει συμβόλαια με μεγάλες βιομηχανίες.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται...Επίσης χρησιμοποιήστε ελληνική γραφή για να αναρτηθούν τα σχόλιά σας.