9 Μαρ 2014

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δίου-Ολύμπου»«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στηΔημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 11.03.2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 μ.μ, βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/2010, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.
Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου 2013 του Δήμου Δίου – Ολύμπου.  (Εισήγηση Βασίλης Βροχαρίδης, Αντιδήμαρχος - Γαρυφαλλιά Αδαμοπούλου, Δημοτική Υπάλληλος).
2.
Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014. (Εισήγηση Βασίλης Βροχαρίδης, Αντιδήμαρχος - Γαρυφαλλιά Αδαμοπούλου, Δημοτική Υπάλληλος).
3.
Διαγραφή υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. (Εισήγηση Βασίλης Βροχαρίδης, Αντιδήμαρχος - Γαρυφαλλιά Αδαμοπούλου, Δημοτική Υπάλληλος).
4.
Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη βεβαιωθέντων μισθωμάτων. (Εισήγηση Βασίλης Βροχαρίδης, Αντιδήμαρχος - Γαρυφαλλιά Αδαμοπούλου, Δημοτική Υπάλληλος).
5.
Λήψη απόφασης για αποζημίωση λόγω επανεπιλογής ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε οικόπεδο μεταξύ Ο.Τ. 23Β και 24 στον Πλαταμώνα.  (Εισήγηση Βασίλειος Βασιλούδας, Δ/ντής τεχνικής υπηρεσίας, περιβάλλοντος & πολεοδομίας).
6.
Έγκριση μελέτης, αποδοχή ένταξης, υπογραφή σύμβασης, αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού 2014 για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1968-70 Δ.Δ.Ε. ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ».  (Εισήγηση Βασίλειος Βασιλούδας, Δ/ντής τεχνικής υπηρεσίας, περιβάλλοντος & πολεοδομίας).
7.
Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή δεξαμενών (ε.ε.λ.) Νότιας Πιερίας  προϋπολογισμού 49.233,62 € (με Φ.Π.Α.). (Εισήγηση Βασίλειος Βασιλούδας, Δ/ντής τεχνικής υπηρεσίας, περιβάλλοντος & πολεοδομίας).
8.
Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων στην Δ.Ε. Αν. Ολύμπου». (Εισήγηση Βασίλειος Βασιλούδας, Δ/ντής τεχνικής υπηρεσίας, περιβάλλοντος & πολεοδομίας).
9.
Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων στην Δ.Ε. Δίου». (Εισήγηση Βασίλειος Βασιλούδας, Δ/ντής τεχνικής υπηρεσίας, περιβάλλοντος & πολεοδομίας).
10.
Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων στην Δ.Ε. Λιτοχώρου» (Εισήγηση Βασίλειος Βασιλούδας, Δ/ντής τεχνικής υπηρεσίας, περιβάλλοντος & πολεοδομίας).
11.
Αποδοχή  χρηματοδότησης για τα έργα α) «Βελτίωση χώρων Πολιτιστικού Κέντρου Λιτοχώρου» και β) «Βελτίωση αγροτικής οδοποίας στη Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου», αναμόρφωση προϋπολογισμού, έγκριση των υπ’ αριθ. 38/2013 και 39/2013 αντίστοιχων μελετών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης των παραπάνω έργων και ορισμό υπολόγου στην Τράπεζα της Ελλάδος.(Εισήγηση Βασίλειος Βασιλούδας, Δ/ντής τεχνικής υπηρεσίας, περιβάλλοντος & πολεοδομίας).
12.
Επικαιροποίηση της αριθμ. 264/2004 απόφασης Δ.Σ. του πρώην Δήμου Ανατολικού Ολύμπου περί έγκρισης της οριοθέτησης παραδοσιακού οικισμού Παλαιάς Σκοτίνας. (Εισήγηση Βασίλειος Βασιλούδας, Δ/ντής τεχνικής υπηρεσίας, περιβάλλοντος & πολεοδομίας).
13.
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή γεώτρησης στην Τ.Κ. Δίου». (Εισήγηση Βασίλειος Βασιλούδας, Δ/ντής τεχνικής υπηρεσίας, περιβάλλοντος & πολεοδομίας).
14.
Λήψη απόφασης για αποζημίωση λόγω ένταξης  στο σχέδιο πόλης Λεπτοκαρυάς στους  Καλιό Ιωάννη,  Καλιό Δημήτριο, Καραλιά Ελένη και Καρκαφίρη Παρασκευή. (Εισήγηση Βασίλειος Βασιλούδας, Δ/ντής τεχνικής υπηρεσίας, περιβάλλοντος & πολεοδομίας).
15.
Λήψη απόφασης για αποζημίωση λόγω ένταξης  στο σχέδιο πόλης Λεπτοκαρυάς στον Τσίπου Γεώργιο. (Εισήγηση Βασίλειος Βασιλούδας, Δ/ντής τεχνικής υπηρεσίας, περιβάλλοντος & πολεοδομίας).
16.
Λήψη απόφασης για αποζημίωση λόγω ένταξης  στο σχέδιο πόλης Λεπτοκαρυάς στον Καλαμπούκα  Γεώργιο. (Εισήγηση Βασίλειος Βασιλούδας, Δ/ντής τεχνικής υπηρεσίας, περιβάλλοντος & πολεοδομίας).
17.
Έγκριση της μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης εργασίας «Καθαριότητα παραλιακών ακτών». (Εισήγηση Βασίλειος Βασιλούδας, Δ/ντής τεχνικής υπηρεσίας, περιβάλλοντος & πολεοδομίας).
18.
Λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση για διορθωτική πράξη στο Ο.Τ. 139 της επέκτασης Λεπτοκαρυάς. (Εισήγηση Βασίλειος Βασιλούδας, Δ/ντής τεχνικής υπηρεσίας, περιβάλλοντος & πολεοδομίας).
19.
Έγκριση εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων (τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιχνιδιών κ.λ.π.)  (Εισήγηση Φαρμάκης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).
20.
Λήψη απόφασης για ανάθεση σε δικηγορικό γραφείο, υπόθεση του Δήμου. (Εισήγηση Τσιφοδήμος Αθανάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος).
21.
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας 2 μηνών. (Εισήγηση Βροχαρίδης Βασίλειος, Αντιδήμαρχος).
22.
Λήψη απόφασης για την έγκριση ειδικής διαδρομής και την θέση σε κυκλοφορία ειδικού τουριστικού λεωφορείου αστικής περιήγησης. (Εισήγηση Βασίλης Βροχαρίδης,  Αντιδήμαρχος).
23.
Λήψη απόφασης για τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων για το Δήμο και τα νομικά πρόσωπα για το έτος 2014. (2ο διαγωνισμό). (Εισήγηση Βασίλης Βροχαρίδης,  Αντιδήμαρχος).
24.
Εκμίσθωση με δημοπρασία τμημάτων αιγιαλού παραλίας τουΔήμου Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση Βασίλης Βροχαρίδης,  Αντιδήμαρχος).
25.
Λήψη απόφασης για μακροχρόνια παραχώρηση χρήσης του χώρου που ήδη στεγάζεται το Ναυτικό Μουσείο. (Εισήγηση Φαρμάκης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).
26.
Έγκριση της αριθμ. 35/2013 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ο με θέμα έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014. (Εισήγηση Σοφία Ζουρζούρα,  Αντιδήμαρχος).

                                                      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                                  Γιώργος  Κωτούλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται...Επίσης χρησιμοποιήστε ελληνική γραφή για να αναρτηθούν τα σχόλιά σας.