1 Φεβ 2013

Ανοιχτή Επιστολή Ιατρικών Συλλόγων 4 ευρωπαϊκών χωρών, προς Ευρωπαίους ηγέτεςΟι Ιατρικοί Σύλλογοι Πορτογαλίας, Ελλάδας, Ισπανίας και Ιρλανδίας έχουν εκδώσει «Ανοικτή Επιστολή  προς τους Ευρωπαίους πολιτικούς ηγέτες και τις υγειονομικές αρχές με την οποία επισημάνουν τις καταστροφικές επιπτώσεις των πολιτικών λιτότητας που επιβάλλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Ένωση, και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα  σχετικά με την υγεία και τη ζωή των ανθρώπων των εθνών τους.
Παρά το γεγονός ότι η επιστολή είναι αρκετά ευγενική ...
απέναντι σε μια  πολιτική η οποία δεν αποτελεί τίποτα λιγότερο από γενοκτονία,  μια τέτοια κλήση  από το ιατρικό κατεστημένο των τεσσάρων αυτών χωρών, είναι άνευ προηγουμένου, και θέτει το επείγον μιας επανάστασης Glass-Steagall που να ανατρέψει οικονομικές πολιτικές που σκοτώνουν τους ανθρώπους.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

προς τους Ευρωπαίους πολιτικούς ηγέτες και τις υγειονομικές αρχές

1.
Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα των κοινωνικών πολιτικών και των πολιτικών υγείας διεθνώς, ήταν η αναγνώριση ότι όλες οι δημόσιες πολιτικές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στην ατομική και συλλογική ευζωία:
Η Ευρωπαϊκή Συνθήκη του Μάαστριχτ η οποία υιοθετήθηκε το 1992 επισήμαινε ότι «τα προαπαιτούμενα για την προστασία της υγείας αποτελούν συνιστώσα όλων των άλλων πολιτικών της Κοινότητας».
Η «κοινωνική ρήτρα» της Ευρωπαϊκής Συνθήκης της Λισαβόνας (2007) προβλέπει ότι «στον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δραστηριοτήτων της, η Ένωση πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τα προαπαιτούμενα που σχετίζονται με την προαγωγή ενός υψηλού επιπέδου απασχόλησης, την εγγύηση επαρκούς κοινωνικής προστασίας, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας».
Η Λευκή Βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Μαζί για την Υγεία: Μια στρατηγική προσέγγιση για την ΕΕ 2008-2013» (2007), εγκαθιδρύει ως μια από τις βασικές της αρχές την «υγεία σε όλες τις πολιτικές».
Στην Παγκόσμια Διάσκεψη για την Υγεία (2008) του ΠΟΥ, όλα τα κράτη μέλη του υιοθέτησαν τον Χάρτη του Ταλίν, όπου δηλώνεται ότι «Τα Υπουργεία Υγείας θα πρέπει να προωθήσουν τη συμπερίληψη των ζητημάτων υγείας σε όλες τις πολιτικές…».
Οι επίσημα υιοθετημένες αρχές που διέπουν τις ευρωπαϊκές πολιτικές απαιτούν όλες οι δημόσιες πολιτικές να λαμβάνουν υπόψη τους την επίπτωση που έχουν στην υγεία και να εξετάζουν σοβαρά τις εναλλακτικές επιλογές οι οποίες ελαχιστοποιούν τις αρνητικές συνέπειες στην υγεία. 
2.
Από το 2008 πολλές ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν μια χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση, αυξανόμενης έντασης και με εκτεταμένες κοινωνικές και υγειονομικές συνέπειες. 
Η υφιστάμενη κρίση είναι αποτέλεσμα ενός περίπλοκου συνόλου παραγόντων:
Η κρίση εμφανίστηκε αρχικά στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές.
Επεκτάθηκε λόγω των σαφώς εντοπισμένων αδυναμιών της αρχιτεκτονικής του ευρώ.
Έγινε ακόμα πιο απειλητική εξαιτίας της απουσίας πρόβλεψης και της καθυστερημένης αντίδρασης στις επιπτώσεις της.
Προξένησε σοβαρές αρνητικές συνέπειες στις πιο ευάλωτες χώρες, ως αποτέλεσμα των άμεσων δομικών ανεπαρκειών τους.
Ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνίας αυτών των χωρών ούτε συνέβαλε αλλά ούτε και αποκόμισε οφέλη από αυτή την κρίση με οποιοδήποτε τρόπο, ωστόσο έχει επωμιστεί το σύνολο του βάρους και των αρνητικών επιπτώσεων.
3.
Έχουν ληφθεί μείζονος σημασίας αποφάσεις για την οικονομία και τα συστήματα κοινωνικής προστασίας ενός αριθμού χωρών, ιδιαίτερα κατά τα τελευταία δύο χρόνια, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τις εθνικές κυβερνήσεις.
Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι σε αυτές τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων δόθηκε η δέουσα σημασία σε πιθανές εναλλακτικές οι οποίες να έλαβαν υπόψη τους αντικειμενικές αξιολογήσεις για τις επιπτώσεις που έχουν στην υγεία, όπως ξεκάθαρα απαιτούν οι αρχές που παρουσιάστηκαν παραπάνω. 
Μια τέτοιου είδους εποπτεία δεν είναι αποδεκτή.
4.
Κοινωνικές και οικονομικές κρίσεις του μεγέθους που σήμερα αντιμετωπίζουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν συνέπειες για την υγεία οι οποίες είναι γνωστές:
Απώλεια αυτοεκτίμησης, κατάθλιψη και αυτοκτονίες.
Αυξημένη επιρρέπεια στις μεταδοτικές ασθένειες. 
Ενίσχυση ριψοκίνδυνων συμπεριφορών τόσο από την άποψη των εξαρτήσεων όσο και σε σχέση με τους παράγοντες κινδύνου χρόνιων παθήσεων. 
Αύξηση εμποδίων στη χρησιμοποίηση υπηρεσιών υγείας.
Δυσχερείς συνθήκες εργασίας για τους επαγγελματίες υγείας. 
Στέρηση των δημόσιων υπηρεσιών από τους χρηματοδοτικούς πόρους που είναι αναγκαίοι προκειμένου να λειτουργούν αποτελεσματικά, σε περίοδο όπου οι ανάγκες υγείας της κοινωνίας αυξάνονται.
Διαμόρφωση συνθηκών εκτενούς και σε βάθος ανθρώπινου πόνου και αύξηση του αριθμού των καταστάσεων που αναιρούν την ηθική μας και τη βασική έννοια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Η χειροτέρευση των συστημάτων υγείας καθώς και η μετανάστευση των νέων με τα περισσότερα προσόντα, η μακροχρόνια ανεργία και η πτώση της γεννητικότητας επιφέρουν αρνητικές μακροχρόνιες συνέπειες οι οποίες επιδρούν στις επόμενες γενεές.
5.
Μια από τις πιο αξιοσημείωτες επιπτώσεις του γεγονότος ότι δεν λαμβάνεται υπόψη η επίδραση που έχουν στην υγεία πολλές αποφάσεις οικονομικής πολιτικής, είναι η έλλειψη κατάλληλων συστημάτων παρακολούθησης των δυσμενών συνεπειών των κοινωνικοοικονομικών κρίσεων και έγκαιρης αντίδρασης σε διεθνές, εθνικό και τοπικό επίπεδο.
Αυτό το γεγονός συνιστά μια από τις πιο ατυχείς διαστάσεις της κρίσης.
6.
Οι υπογράφοντες την παρούσα Ανοικτή Επιστολή καλούν τις διεθνείς και εθνικές πολιτικές και υγειονομικές αρχές να:
Προασπιστούν τις αρχές στις οποίες έχουν δεσμευθεί αναφορικά με την προάσπιση και την προαγωγή της υγείας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής και της εθνικής διακυβέρνησης.
Διασφαλίσουν ότι η συνειδητοποίηση των επιπτώσεων που έχουν στην υγεία οι αποφάσεις για την χρηματοπιστωτική και οικονομική πολιτική, οι οποίες λήφθηκαν κατά το πρόσφατο παρελθόν, θα οδηγήσει στην αναθεώρησή τους προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω χειροτέρευση της υγείας και των υπηρεσιών υγείας στις κοινωνίες μας.
Ενεργήσουν άμεσα προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στην υγεία που ήδη παρατηρούνται, από την οικονομική κρίση. 
Κινητοποιήσουν και να προσανατολίσουν προς το κοινό καλό, το εξαιρετικό δυναμικό νοημοσύνης, γνώσης και καινοτομίας των σημερινών κοινωνιών, αντί να υπονομεύσουν τη δυνατότητα του συστήματος υγείας να εξελίσσεται, να μετασχηματίζεται, να επιτυγχάνει καλύτερη επίδοση, να μετασχηματίζεται σε ένα επικεντρωμένο στον ασθενή σύστημα και να ανταποκρίνεται στις τωρινές και τις μελλοντικές προκλήσεις. 
(Ακολουθούν οι υπογραφές από προσωπικότητες της ακαδημαϊκής και ιατρικής κοινότητας και εκπροσώπους συλλογικών φορέων και εταίρων από τις 4 χώρες)

Dr. José Aranda da Silva – pharmacist, 1st President of the Portuguese Institute of Pharmacies and Medicines. (Portugal)
Professor Joe Barry – Chair of Population Health Medicine, Department of Public Health and Primary Care, Trinity College Dublin. (Ireland) 
Dr. Maria de Belém Roseira – Member of Parliament, Ex-Minister of Health. (Portugal)
Prof. Adalberto Campos Fernandes – physician, Director of the Cascais Hospital. (Portugal)
Mrs Olymbia Chaldaiou – Bitrou, President, OEKK “Agaliazo”, National Association Against Cancer. (Greece)
Dr. Charalampos Economou – Assistant Professor of Health Policy, Dept. of Sociology, Panteion University. (Greece)
Prof. Ana Escoval – hospital manager, President of the Portuguese Association of Hospitals. (Portugal)
Prof. Dr. José-Manuel Freire-Campo – Head of the Department of International Health at the National School of Public Health in Madrid. (Spain)
Professor Cecily Kelleher – Professor of Epidemiology and Public Health and Head of the School of Public Health, Physiotherapy and Population Science, University College Dublin. (Ireland)
Professor John Kyriopoulos – Dean, National School of Public Health, Professor of Health Economics. (Greece) 
Professor Christos Lionis – Professor of General Practice and Primary Health Care, Faculty of Medicine, University of Crete. (Greece)
Dr. Nikolas Maroudias – President of Hospital Medical Directors. (Greece)
Dr. Bodossakis-Prodromos R. Merkouris – President, Greek Association of General Practitioners: ELEGEIA. (Greece)
Professor Hannah McGee – Dean of the Faculty of Medicine and Health Sciences, Royal College of Surgeons Ireland. (Ireland) 
Dr Paul McKeown – President of the Irish Medical organisation, Senior Lecturer in Epidemiology and Public Health in the Royal College of Surgeons Ireland and Consultant Physician in Public Health at the Health Protection Surveillance Centre in Dublin. (Ireland)
Dr. Paulo Mendo – physician, Ex-Minister of Health. (Portugal)
Prof. Dr. Alfonso Moreno- González – Clinical Pharmacologist and President of the Spanish Council of Post-graduate Health Specialization. (Spain)
Professor Charles Normand – Edward Kennedy Chair of Health Policy and Management, Centre for Health Policy and Management, Trinity College Dublin. (Ireland) 
Prof. Vicente Ortún- Rubio – Health Economist and Dean of the Faculty of Economics of the Pompeu Fabra University in Barcelona. (Spain)
Dr. George Patoulis – President, Athens Medical Association. (Greece) 
Professor Ivan Perry – Professor of Public Health and Head of the Department of Epidemiology & Public Health, University College Cork. (Ireland)
Prof. Dr. José-Ramón Repullo-Labrador – Head of the Department of Health Planning and Economics at the National School of Public Health in Madrid. (Spain)
Dr. Juan- José Rodríguez-Sendín – General Practitioner and President of the Spanish General Council of Medical Colleges. (Spain)
Prof. Dr. Joan Rodés- Teixidor – President IDIBAPS of the Clinic Hospital of Barcelona. (Spain) 
Prof. Constantino Sakellarides – physician, Prof. Emeritus Health Policy and Management. (Portugal)
Prof. Dr. José-María Segovia-de-Arana – Emeritus Professor and Member of the Royal Academy of Medicine. (Spain)
Dr. Andreas Seretis – President of Central Health Council. (Greece) 
Prof. José Manuel Silva – Presidente of the Portuguese Medical Association. (Portugal) 
Professor Aris Sissouras – Prof. Emeritus, Operational Research (Health Policy and Management), University of Patras. (Greece)
Prof. Manuel Sobrinho Simões – physician, Director of the Institute for Biomedical Research (IPATIMUT). (Portugal)
Dr. Michael Vlastarakos, President, Hellenic Medical Association. (Greece)

Η παρούσα Ανοιχτή Επιστολή συντάχθηκε από το Δίκτυο για την Υγεία και την Κρίση στο οποίο συμμετέχουν τέσσερεις χώρες: η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ισπανία και η Πορτογαλία (και συζητήθηκε σε Ειδική Συνεδρία του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διοίκησης Οικονομικών και Πολιτικής Υγείας, 13-15 Δεκεμβρίου 2012).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται...Επίσης χρησιμοποιήστε ελληνική γραφή για να αναρτηθούν τα σχόλιά σας.