# #

11 Μαΐ 2013

ΟΣΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΓΝΩΜΗ ΕΙΣΤΕ ΑΞΙΟΙ ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΑΣ.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ... 


ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ Το Π.Δ. για τις υποχρεωτικές μεταθέσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών


Κατατέθηκε Π.Δ. για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας

Οι προϋποθέσεις μετάθεσης των υπεράριθμων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και όσων εκπαιδευτικών δεν έχουν οργανική θέση, καθορίζονται με σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία στο Ε” Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Το επίμαχο διάταγμα εφαρμόζεται στις περιπτώσεις μετάθεσης των εκπαιδευτικών των δημοσίων σχολείων (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) που πλεονάζουν ή είναι περισσότεροι από τις προβλεπόμενες οργανικές θέσεις (υπεράριθμοι).
Σύμφωνα με το επίμαχο σχέδιο διατάγματος, οι εκπαιδευτικοί που πλεονάζουν και δεν συμπληρώνουν το ...75% τουλάχιστον του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου τους σε σχολική μονάδα ή σε ομάδα σχολικών μονάδων, της ίδιας ή διαφορετικής βαθμίδας, «με μαθήματα της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης, της πρώτης και δεύτερης ειδικότητας, χαρακτηρίζονται με απόφαση του αρμόδιου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων, εξ” ολοκλήρου υπεράριθμοι».
Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα χαρακτηριστούν εξ” ολοκλήρου υπεράριθμοι (ολικά υπεράριθμοι) κατατάσσονται σε πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης που συντάσσονται από τα υπηρεσιακά συμβούλια ανά περιοχή μετάθεσης, ανά κλάδο και ειδικότητα.
Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε κλάδους ή ειδικότητες στις οποίες επιτρέπεται να διδάσκουν και στις δυο βαθμίδες εκπαίδευσης, χαρακτηρίζονται ολικά υπεράριθμοι και θα κατατάσσονται στους πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων, ύστερα από κοινή εισήγηση των υπηρεσιακών συμβουλίων και των δυο βαθμίδων. Μετά την έκδοση της πράξης χαρακτηρισμού των ολικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης επανακαθορίζουν τα οργανικά κενά ανά περιοχή μετάθεσης, ανά κλάδο και ειδικότητα.
Η πράξη επανακαθορισμού εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων, αναρτάται στην ιστοσελίδα της περιφερειακής διεύθυνσης και αποστέλλεται σε όλες τις σχολικές μονάδες της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης.
Για τη σύνταξη των πινάκων υποχρεωτικών μεταθέσεων σε περιοχές της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης (πίνακες περιφερειακής εμβέλειας), οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης καλούν τους εκπαιδευτικούς να υποβάλλουν δηλώσεις συναίνεσης μέσα σε τρεις ημέρες. Όσοι εκπαιδευτικοί δηλώσουν ότι δεν συναινούν στην υποχρεωτική τους μετάθεση, καθώς και όσοι δεν υποβάλλουν δήλωση, κατατάσσονται στους πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων πανελλαδικής εμβέλειας.
Μετά την υποβολή των δηλώσεων συναίνεσης, τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια συντάσσουν προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποχρεωτικής μετάθεσης των εκπαιδευτικών «κατά φθίνουσα σειρά με βάση τις μονάδες – μόρια που οι εκπαιδευτικοί συγκεντρώνουν και τα κριτήρια και την αποτίμησή τους». Οι προσωρινοί πίνακες αναρτώνται στην έδρα των διευθύνσεων εκπαίδευσης καθώς και στις ιστοσελίδες τους. Εντός τριών ημερών από την τελευταία ανάρτηση οι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση ως προς τη μοριοδότησή τους. Μετά την εξέταση των ενστάσεων, τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια συντάσσουν τους οριστικούς πίνακες κατάταξης υποχρεωτικής μετάθεσης και τους υποβάλλουν για έλεγχο νομιμότητας και κύρωση στον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης. Οι οριστικοί πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης κυρώνονται το αργότερο έως 15 Ιουνίου κάθε έτους. Οι οριστικοί πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης μετά την κύρωσή τους καθίστανται τελικοί.

Υποχρεωτική μετάθεση σε περιοχές της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης

Σύμφωνα με το σχέδιο διατάγματος μετά την έκδοση των τελικών πινάκων υποχρεωτικής μετάθεσης περιφερειακής εμβέλειας, οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης καλούν τους εκπαιδευτικούς να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης σχολείων ή ομάδων σχολείων των περιοχών μετάθεσης της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης στις οποίες υπάρχουν οργανικά κενά και επιθυμούν να μετατεθούν. Οι προτιμήσεις των εκπαιδευτικών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα τρία σχολεία και τις δυο ομάδες σχολείων. Οι εκπαιδευτικοί που δεν δηλώνουν καμία προτίμηση, λογίζεται ότι συναινούν στη μετακίνησή τους σε όλες τις περιοχές μετάθεσης της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης.
Με βάση την κατάταξή τους στους τελικούς πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης περιφερειακής εμβέλειας και τις δηλώσεις προτίμησης, οι εκπαιδευτικοί μετατίθενται με απόφαση του υπουργού Παιδείας, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης και σχετική εισήγηση των αρμοδίων περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων (ΑΠΥΣΔΕ – ΑΠΥΣΠΕ). Εάν οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν τη μετάθεσή τους στην ίδια θέση ισοβαθμούν, προηγείται ο εκπαιδευτικός που επιθυμεί τη μετάθεση, σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας ή για συνυπηρέτηση συζύγων ή για λόγους εντοπιότητας.

Κατάταξη στους πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων πανελλαδικής εμβέλειας

Οι εκπαιδευτικοί – σύμφωνα με το διάταγμα – που παραμένουν εξ” ολοκλήρου υπεράριθμοι, καθώς όσοι έχουν δηλώσει ότι δεν συναινούν στην υποχρεωτική τους μετάθεση σε οργανικά κενά ή δεν έχουν υποβάλει τη σχετική δήλωση, με απόφαση του υπουργού Παιδείας, κατατάσσονται σε πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης πανελλαδικής εμβέλειας, κατά φθίνουσα σειρά με βάση τις μονάδες που συγκεντρώνουν και καλούνται να υποβάλλουν δηλώσεις προτίμησης σχολείων ή ομάδων σχολείων των περιοχών μετάθεσης στις οποίες υπάρχουν οργανικά κενά ανά την επικράτεια.
Με βάση την κατάταξή τους στους πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης πανελλαδικής εμβέλειας και τις δηλώσεις προτίμησης και με απόφαση του υπουργού Παιδείας, ύστερα από σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων κεντρικών υπηρεσιακών συμβουλίων (ΚΥΣΔΕ – ΚΥΣΠΕ), οι εκπαιδευτικοί μετατίθενται σε οργανικά κενά σχολείων ή ομάδων σχολείων περιοχών μετάθεσης ανά την επικράτεια.
Τέλος, για την κατάταξη των υπεράριθμων εκπαιδευτικών στους πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων θα εφαρμοστούν τα κριτήρια του Π.Δ. 50/1996 που είναι η συνυπηρέτηση, τα χρόνια υπηρεσίας, η εντοπιότητα και οι οικογενειακοί λόγοι.

ΤΙ ΑΛΛΟ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ... ΑΥΞΗΣΑΝ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑ, ΑΥΞΗΣΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ. ΣΧΕΔΟΝ ΟΙ ΜΙΣΟΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ. 


ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΟ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΑΜΕ ΠΟΤΕ. 

ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΕΙΧΑΜΕ ΕΙΝΑΙ "ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΜΑΣ ΗΣΥΧΟ" ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΑΣ.


ΜΑΣ ΤΟ ΑΦΑΙΡΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟ.

ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ;


ΟΠΟΙΟΣ ΠΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΜΑΣ, ΤΟΥΣ ΡΩΤΩ: ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΗΤΑΝ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ.


ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ, ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΣ.


ΕΙΜΑΣΤΕ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΣΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΩΣ ΕΞΩΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΩΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.


ΚΑΙ ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΚΑΘΟΜΑΣΤΕ.


ΟΤΑΝ Η ΙΔΙΑ Η UNISEF ΒΑΖΕΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ.

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΣ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ (ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ) ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ.


ΜΕΤΑ ΟΛΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ ΠΟΤΕ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ.

ΠΡΕΠΕΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ.


ΠΡΕΠΕΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΦΟΒΗΘΟΥΝ.


ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ.


ΘΑ ΜΑΣ ΔΙΑΛΥΣΟΥΝ ΤΕΛΕΙΩΣ.


ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΝ.


ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ.


ΜΗΝ ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΑΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ, ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΠΟΥ ΧΑΣΑΤΕ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΤΑ ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΑΣΕΤΕ ΑΝ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ.ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΕΙΤΕ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΑΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΩΡΑ.


ΕΧΟΥΜΕ ΧΡΕΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΜΕ. ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΝ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ.


ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ. ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ. ΚΑΙ ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΠΕΡΓΙΑ.


ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ ΠΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΙ Ο ΔΙΑΟΛΟΣ.

ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ.ΤΕΛΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΘΕΛΩ ΟΛΟΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ "ΣΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ" ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ "ΜΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΑ"ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ "ΣΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ"


Σμίλεψε πάλι, δάσκαλε , ψυχές!
Κι ότι σ' απόμεινε ακόμη στη ζωή σου,
Μην τ' αρνηθείς! Θυσίασέ το ως τη στερνή πνοή σου!
Χτισ' το παλάτι, δάσκαλε σοφέ!

Κι αν λίγη δύναμη μεσ' το κορμί σου μένει,
Μην κουρασθείς. Είν' η ψυχή σου ατσαλωμένη.
Θέμελα βάλε τώρα πιο βαθειά,
Ο πόλεμος να μη μπορεί να τα γκρεμίσει.

Σκάψε βαθειά. Τι κι' αν πολλοί σ’ έχουνε λησμονήσει;
Θα θυμηθούνε κάποτε κι αυτοί
Τα βάρη που κρατάς σαν Άτλαντας στην πλάτη,
Υπομονή! Χτίζε, σοφέ, της κοινωνίας το παλάτι !


Μάθε παιδί μου γράμματα 

( Δείτε ολη την ταινία 

ΔΕΙΤΕ ΟΜΩΣ ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 48:30 ΚΑΙ ΜΕΤΑ)

Έξι χρόνια στο δημοτικό. Έξι χρόνια στο γυμνάσιο, δώδεκα. Έξι χρόνια στο πολυτεχνείο, δεκαοχτώ. Έξι χρόνια στο εξωτερικό, εικοσιτέσσερα. Και έξι χρόνια μέχρι που να πάω σχολείο, τριάντα. Μέχρι τα τριανταέξι που είμαι, ακόμα άλλα έξι χρόνια. Πού πήγανε; Τι γίνανε έξι χρόνια;


«Μάθε παιδί μου γράμματα» είναι ο τίτλος της κοινωνικής κωμωδίας του 1981 σε σκηνοθεσία του Θεόδωρου Μαραγκού και πρωταγωνιστές τους Βασίλη Διαμαντόπουλο, Νίκο Καλογερόπουλο, Κώστα Τσάκωνα και Άννα Μαντζουράνη. Αποτελεί κοινωνική κριτική της μεταπολιτευτικής ελληνικής κοινωνίας, με τις έντονες ιδεολογικές αγκυλώσεις και παράλληλα την αδυναμία και την έλλειψη βούλησης από το ελληνικό κράτος να αξιοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό. Παράλληλα εξετάζεται και η εξάρτηση της ελληνικής εκπαίδευσης τόσο από σχήματα και νοοτροπίες του παρελθόντος όσο και από την εξουσία, της οποίας καλείται να γίνει φερέφωνο.

Η υπόθεση εκτυλίσσεται σε ένα χωριό της ορεινής Αρκαδίας (η ταινία έχει γυριστεί στη Στεμνίτσα, τη Δημητσάνα, τη Λαγκάδια, την Καρύταινα χωριά της περιοχής) λίγο μετά τη μεταπολίτευση. Τα αποκαλυπτήρια ενός μνημείου πεσόντων κατά την Κατοχή αναστατώνουν την τοπική κοινωνία, καθώς παραλείπεται το όνομα του Χρίστου Καναβού, ενός κομμουνιστή αντιστασιακού που σκοτώθηκε στην περιοχή. Ο Περικλής (Β. Διαμαντόπουλος), συντηρητικός διευθυντής του Γυμνάσιου, έρχεται σε σύγκρουση τόσο με τη γυναίκα του Ελπίδα (Α. Ματζουράνη) όσο και με τους δυο γιους του Σωκράτη (Ν. Καλογερόπουλος) και Δημοσθένη (Κ. Τσάκωνα) που υπερασπίζονται το δικαίωμα της Χρυσάνθης (Ειρήνη Καζάκου) και της οικογένειάς της να καταθέσουν στεφάνι στη μνήμη του Καναβού.

4 βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 1981: α’ γυναικείου ρόλου (Άννα Μαντζουράνη), α’ ανδρικού ρόλου (Βασίλης Διαμαντόπουλος), σκηνογραφίας και ειδικό βραβείο ερμηνείας (Νίκος Καλογερόπουλος).

κουστούμια: Σταμάτης Τσαρουχας, Αγγελική Μαραγκού, Σταυρούλα Φασσέα
ηχολήπτες: Ηλίας Ιονέσκο, Ντίνος Κίττου
φροντιστήριο: Σταυρούλα Φασσέα
μακιγιάζ: Τζένη Αβοκατίδου
μιξάζ: Θανάσης Αρβανίτης
φωτογράφος: Κώστας Βλαχόπουλος


Μάθε παιδί μου γράμματα από tvxorissinora
ΞΥΠΝΑΤΕ ΩΡΕ...

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ...


ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ...


ΟΤΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΥΝΑΤΟΙ  ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ...

ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΛΟΙ... ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΟΙ... ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ.
ΜΗΝ ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΑΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ, ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΠΟΥ ΧΑΣΑΤΕ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΤΑ ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΑΣΕΤΕ ΑΝ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ.
ΣΑΪΝΗΣ Δ. ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται...Επίσης χρησιμοποιήστε ελληνική γραφή για να αναρτηθούν τα σχόλιά σας.