# #

18 Μαΐ 2015

Ανοικτή Επιστολή προς τον Δήμαρχο Δίου - Ολύμπου.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Κύριε Δήμαρχε, κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι,κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δίου-Ολύμπου της 16-04-2015 και
σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση της 08-04-2015 (επισυν.), ελήφθη απόφαση κατά
πλειοψηφία (12-12), για την έκφραση σύμφωνης γνώμη σας, στην κατασκευή συνδετήριας
γέφυρας, των οικισμών Νέων Πόρων Π.Ε. Πιερίας και Καστρίου-Λουτρού Μεσαγγάλων Π.Ε.
Λάρισας.

Σημειώνεται, ότι η πλειοψηφία επετεύχθη, με τη χρήση της διπλής ψήφου του
προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η παραπάνω απόφαση του Δ.Σ. ελήφθη επί τη βάση τουλάχιστον παραπλανητικών
στοιχείων και παραβλέποντας υφιστάμενες διοικητικές πράξεις και διαδικασίες σε εξέλιξη
και συγκεκριμένα:

1) Κατά την εισήγησή σας κ. Δήμαρχε,

• εισηγηθήκατε τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος για την κατασκευή συνδετήριας
γέφυρας των δύο οικισμών, χωρίς να προσδιορίσετε τη θέση εγκατάστασής της και
αποσιωπώντας ότι θα διέλθει διαμέσου της μισθωμένης έκτασης και χωρίς
αναφορά στη συμβατότητα με τον χαρακτήρα του υγροτόπου, ο οποίος είναι
ενταγμένος στο Εθνικό Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών.

• Αναφερθήκατε ότι εσείς, δηλαδή ο Δήμος,
θα εκφράσει μόνο τη σύμφωνη γνώμη
για τη γέφυρα και μόνο για τη γέφυρα και όχι για την οδοποιία και ότι αυτό
αποτελεί έργο της Περιφέρειας Θεσσαλίας και αφορά τις δύο όμορες περιφέρειες
Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας.

• Ισχυριστήκατε ότι οι αρνητικές γνωμοδοτήσεις όλων των αρμοδίων υπηρεσιών (Υπ.
Οικονομικών / Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας/Κτηματική Υπηρεσία Πιερίας, Δ/νση
Δασών Πιερίας, Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ-Θ,
ΝΕΧΩΠ και Τμήμα Αλιείας Π.Ε. Πιερίας) δεν αφορούν τη γέφυρα των έξι και κάτι
μέτρων περίπου, συμβατικής κατασκευής και δύο κατευθύνσεων που προτείνει η
Περιφέρεια Θεσσαλίας αλλά την παλαιότερη πρόταση για γέφυρα στρατιωτικού
τύπου.

• Δεν δώσατε ουδεμία εξήγηση και ερμηνεία για τη σκοπιμότητα να αναιρεθεί η
προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. Δίου-Ολύμπου της 12-08-2013, με την οποία
γνωμοδοτούσε αρνητικά για το ίδιο έργο (επισυν.).

Επ’ αυτών:

Σε ό,τι αφορά τα εισηγηθέντα και τους ισχυρισμούς σας:

• ουδέποτε συντάχθηκε οποιαδήποτε μελέτη, για οποιαδήποτε γέφυρα, για
οποιαδήποτε θέση, που να αφορά γέφυρα μόνο στρατιωτικού τύπου.

• Στην υποβληθείσα μελέτη “Κατασκευή Γέφυρας στην αύλακα του Παπαπουλίου και
οδική σύνδεση των Ν. Πόρων με Μεσάγγαλα” με φορέα υλοποίησης την Π.Ε.
Πιερίας και συντάκτη την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πιερίας της 11-10-2012,
σαφέστατα το εν λόγω έργο περιλαμβάνει τόσο την εγκατάσταση γέφυρας
στρατιωτικού τύπου όσο και εναλλακτικά την κατασκευή γέφυρας συμβατικού
τύπου δομής. Επομένως, οι όποιες γνωμοδοτήσεις (επισυν.) εκδόθηκαν από τις
κατά το νόμο αρμόδιες υπηρεσίες καθώς και από το Δ.Σ. Δίου-Ολύμπου,
αναφέρονται και στις δύο εναλλακτικές εκδοχές που αφορούν τη συνδετήρια
γέφυρα και οδοποιία και δεν αφορούν, όπως ισχυρισθήκατε, μόνο στη γέφυρα
στρατιωτικού τύπου.

• Οι αρνητικές γνωμοδοτήσεις των προαναφερομένων υπηρεσιών αφορούν την
προαναφερόμενη περιβαλλοντολογική μελέτη για την “Κατασκευή Γέφυρας στην
αύλακα του Παπαπουλίου και οδική σύνδεση των Ν. Πόρων με Μεσάγγαλα” την
οποία συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πιερίας και υπέβαλλε στις
κατά το νόμο συναρμόδιες υπηρεσίες με αίτημα έκδοσης την περιβαλλοντολογική
αδειοδότηση του έργου.

Στην εν λόγω μελέτη, όπως και στο με αρ. πρωτ. 436867 (2985) 13-12-2012 έγγραφο
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πιερίας (επισυν.), το οποίο συνοδεύει τη
μελέτη και συνυποβλήθηκε, η γέφυρα προσδιορίζεται με χαρακτηριστικά διπλής
κατεύθυνσης, συμβατικής κατασκευής και συγκεκριμένης θέσης. Αυτή η θέση είναι
ταυτόσημη με το σημείο των ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων και των
ιχθυοφραγμών του ιχθυοτροφείου του Πάρκου ΤΗΘΥΣ.

Στο με αρ. πρωτ. 436867 (2985) 13-12-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Πιερίας / Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων με θέμα “Συμπληρωματικά
στοιχεία για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου της Π.Ε. Πιερίας:
Κατασκευή γέφυρας στην αύλακα Παπαπουλίου και σύνδεση των Ν. Πόρων (Δ.
Δίου-Ολύμπου, Π.Ε. Πιερίας) με Μεσάγγαλα (Δ. Τεμπών, Π.Ε. Λάρισας) Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφέρεια Θεσσαλίας” αναφέρονται:

− το πλάτος του ασφαλτικού καταστρώματος της γέφυρας θα είναι περίπου
10,5 μ.
− το μήκος της γέφυρας θα είναι περίπου 80 μ.
− το πλάτος του ασφαλτικού οδοστρώματος της οδού θα είναι περίπου
μεταξύ 5,5 και 6,5 μ.
− το μήκος της υφιστάμενης αγροτικής οδού στη Π.Ε. Πιερίας εκτιμάται
περίπου στα 1.000 μ.

• Δεν υπάρχει άλλη σχετική μελέτη για το εν λόγω έργο από την Περιφέρεια
Θεσσαλίας.

Δεδομένου ότι γνωρίζετε επακριβώς τα όσα σας αναφέρουμε, 
δεδομένου ότι με παρέμβασή μας – κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. - ενημερώσαμε ότι η υπόθεση βρίσκεται στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.),
δεδομένου ότι διατυπώθηκαν - από δημοτικούς σύμβουλους- προτάσεις αναβολής της συζήτησης, έως ότου προσκομισθούν επαρκή στοιχεία και το πόρισμα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.,
γιατί οδηγήσατε το Σώμα των Δημοτικών Συμβούλων στη λήψη απόφασης και μάλιστα με την προαναφερθείσα οριακή πλειοψηφία;

Γιατί επίσης με τους ίδιους ισχυρισμούς και παραβλέποντας τα προαναφερόμενα δεδομένα
-με την παρουσία σας και σε συνάντηση ενημέρωσης, την οποία κάλεσε η
αντιπεριφερειάρχης Πιερίας κα Μαυρίδου- οδηγήσατε σε αντίστοιχη οριακή απόφαση την
Τοπική Κοινότητα Ν. Πόρων, στις 18-03-2015;

2) Κατά την εισήγησή σας στην επίμαχη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 16-04-2015 προκαλούν
τουλάχιστον ερωτηματικά και απορίες, οι συνοδοί ισχυρισμοί σας, ότι:

• οι αρμόδιες κατά νόμο υπηρεσίες θα αλλάξουν τις γνωμοδοτήσεις τους! 
Με ποια αρμοδιότητα και ποια ευθύνη προαναγγέλλετε αναίρεση γνωμοδοτήσεων
διοικητικών οργάνων;

Δεν έχετε στα χέρια σας σχετική μελέτη, ώστε να ταυτοποιούνται τα τεχνικά και
γεωμετρικά χαρακτηριστικά της σχεδιαζόμενης γέφυρας (δηλαδή αυτής που
επικαλεστήκατε και ισχυρισθήκατε ότι δεν αφορά τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις),
ούτε και τη θέση εγκατάστασης της; Στα πλαίσια ποιου θεσμικού πλαισίου
συμπεριλαμβανομένου και του ν.3852/2010, σας επιτρέπετε να λαμβάνετε
αποφάσεις για σχεδιασμό έργων ή να γνωμοδοτείτε για έργα, με απουσία τεχνικών
εκθέσεων και μελετών;

• Με ποια ευθύνη προτείνατε να εκφράσετε μία σύμφωνη γνώμη για μία γέφυρα,
εντός των διοικητικών ορίων του δήμου σας, χωρίς να έχετε αντιμετωπίσει την
σύνδεσή της; Μήπως επιλέγετε πρώτα να κατασκευασθεί η γέφυρα και στη
συνέχεια έως αναγκαιότητα να κατασκευαστεί και η οδοποιία;

3) Ερωτηματικά προκαλεί επιπλέον, η άρνησή σας να μην μας δεχθείτε με σκοπό την
ενημέρωσή σας, σε δύο έγγραφα αιτήματά μας (της 26-09-2014 και της 06-11-2014)!

Όπως και η καταρχήν άρνηση του Προέδρου του Δ.Σ. να μας δώσει τον λόγο, με την αιτιολογία
“δεν σας γνωρίζω”! 

Δηλαδή κ. Δήμαρχε, είτε έχετε πλήρη άγνοια του τι συμβαίνει σε
σημειακή περιοχή όπου επιδιώκετε να εκφράσετε τη σύμφωνη γνώμη σας για την
κατασκευή της γέφυρας είτε κατά περίεργο τρόπο, αγνοείτε την ύπαρξη και την
δραστηριότητά μας στη συγκεκριμένη περιοχή. 

Πολύ δύσκολο να γίνετε πειστικός, όταν οι αρνητικές γνωμοδοτήσεις των υπηρεσιών – για την κατασκευή της συνδετήριας γέφυρας και οδοποιίας – εστιάζονται σε δύο πρωτεύοντα στοιχεία, αυτά:

• της περιοχής του υγροτόπου, ενταγμένης στο Εθνικό Δίκτυο Προστατευόμενων
Περιοχών,
• της μίσθωσης και λειτουργίας του “Πάρκου ΤΗΘΥΣ”.

4) Ισχυρισθήκατε κ.Δήμαρχε, ότι με την υφιστάμενη περιμετρική οδοποιία, η διαδρομή με
αυτοκίνητο από Ν. Πόρους έως Καστρί-Λουτρό, είναι της τάξης των 30 min.

Η πραγματικότητα αφορά απόσταση 9km (από το κέντρο των Ν. Πόρων, έως το τελευταίο
άκρο του οικισμού Καστρίου-Λουτρού) και με την καθορισμένη επιτρεπόμενη ταχύτητα
κατά Μ.Ο. των 60 km/h, απαιτούνται 8-10 λεπτά.

Για να διανύσετε αυτή την ίδια διαδρομή,σε 30 λεπτά, όπως ισχυρισθήκατε, πρέπει να κινείστε με περίπου 5km/h. 

Λάθος σας πληροφόρησαν και σας παρέσυραν ή στην προσπάθειά σας να πείσετε, τουλάχιστον
υπερβάλατε; 

Όπως και να έχει, οι ισχυρισμοί σας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. 

Δεν γνωρίζετε επίσης, ότι επίκειται αναβάθμιση της παράδρομης οδού, γεγονός το οποίο θα μειώσει επιπλέον την απαιτούμενη χρονο-απόσταση;

5) Τέλος, κ. Δήμαρχε, οι επιλογές σας αυτές, τι σχέση έχουν με τις διακηρύξεις σας για
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ενίσχυση της καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα,
και άλλα συναφή; Συνεχίζετε να τα επαγγέλλεστε;

Το ευχόμαστε ειλικρινά. Και αν ναι, τον ίδιο τον υγρότοπο και τη δική μας δραστηριότητα, τις εντάσσεται σε αυτές τις διακηρύξεις σας, ή όχι;

Εμείς πιστεύουμε στην ειλικρίνειά σας και αναμένουμε την τοποθέτηση σας,
σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διακηρύξεις σας.


6) Για όλους τους παραπάνω λόγους, κυρίως για τους αβάσιμους ισχυρισμούς σας, σας
ζητούμε με εισήγησή σας να προκαλέσετε νέα συνεδρίαση του Δ.Σ., σε χρόνο κατάλληλο,
και όχι αργότερο των δύο (2) μηνών, ώστε:

• να προσκομιστούν οι σχετικές μελέτες, στην περίπτωση κατά την οποία αφορούν
νέες μελέτες και όχι ό,τι αφορά την υφιστάμενη μελέτη, για την οποία ήδη έχουν
εκδοθεί αρνητικές γνωμοδοτήσεις,

• να έχετε παραλάβει το πόρισμα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.,

• να έχει εκδοθεί σχετική απόφαση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στην οποία
έχουμε προσφύγει και κατά της απόφασης του Δ.Σ. της 16-04-2015

• να θέσετε σε αναστολή την εν λόγω απόφαση και να μην την κοινοποιήσετε
οπουδήποτε.

Εκτιμούμε κ. Δήμαρχε, ότι, ως εκπρόσωπος του θεσμού που υπηρετείτε θα πρέπει κυρίως
να επικρατήσει στις επιλογές σας, η σύνεση, η νομιμότητα και η τήρηση των εξαγγελιών
σας περί διατηρήσεως και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, υποχρέωση η οποία
υπερτερεί έναντι οποιασδήποτε πολιτικής σκοπιμότητας.

Επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματός μας.
Κωνσταντίνος Κουκάρας
Στράτος Καμπούρης
Βιολόγος (MSc - PhD) Εντεταλμένος Σύμβουλος
Διαχειριστής – Νόμιμος Εκπρόσωπος
Πάρκου ΤΗΘΥΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται...Επίσης χρησιμοποιήστε ελληνική γραφή για να αναρτηθούν τα σχόλιά σας.