# #

14 Μαρ 2013

Χριστιανικὰ θὰ μᾶς σφάζουν!!!


Εἶχε δίκαιον ὁ Δένδιας!!! Βουνὸ τὸ δίκαιον!! 
Πρὸς τοῦτο συνιστοῦσε στοὺς σπουδαστὲς τῶν ἀστυνομικῶν ἀρχῶν νὰ διαβιοῦν μὲ χριστιανικὲς ἀρχές!!!
Τόσος χριστιανισμὸς πιά!!!
Μᾶς τσάκισε!

Χριστιανικὰ θὰ μᾶς σφάζουν!!!1
Τὴν φωτογραφία «ἁλίευσα» ἀπὸ χριστιανοθεοκρατικὰ ἱστολόγια, ἄν καὶ τὴν εἶχα ἐντοπίσῃ ἐχθὲς στὸ Ἑλλὰς-Ὀρθοδοξία, ποὺ παρεπιπτόντως, καμάρωνε γιὰ τὴν θρησκευτικότητα ποὺ αἰσθανόταν τὸ κτῆνος πρὶν τὴν σφαγὴ ποὺ ἐπρόκειτο νὰ διαπράξῃ. Εἶναι βλέπετε καὶ τὰ κτήνη χριστιανοί, κάπου κάπου….

Βασικὰ ὅλα τὰ κτήνη ἔχουν κάποιαν θρησκεία. Τὸ ἐὰν εἶναι ἀπὸ τοὺς  «δικούς» μας ἤ ἀπὸ τοὺς «ἄλλους», τὸ ἐὰν εἶναι τοῦ Χριστοῦ ἤ τοῦ Ἀλλᾶχ, τὸ ἐὰν εἶναι τοῦ θεοῦ ἤ τοῦ διαβόλου, σημασία δὲν ἔχει. Σημασία ἔχει πὼς στὸ ὄνομα αὐτοῦ τοῦ θεοῦ σφάζουν, βιάζουν, σκοτώνουν, δὲν πληρώνουν, αὐτοαθωώνονται καὶ κάποιες φορὲς ἁγιοποιοῦνται. (Ἀλήθεια, γιατί παρακαλῶ ὁ ὄσιος Μελέτης ἔγινε ὄσιος; Ὁ Νίκων ὁ Μετανοεῖτε; Στρατιές… Ἀλλὰ ἄλλης συζητήσεως θέμα…) 

Σταυροφορίες μοῦ θυμίζουν…

Βέβαια θὰ μοῦ πεῖτε πὼς καὶ οἱ σταυροφόροι χριστιανοὶ ἦταν. Στὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ τους κατέσφαξαν τόσους καὶ τόσους πληθυσμούς.
Καὶ μὴν βιαστῇ κάποιος νὰ πεταχτῇ καὶ νὰ πῇ πὼς «ναὶ μὲν ἀλλὰ αὐτοὶ δὲν ἦταν ὀρθόδοξοι σὰν κι ἐμᾶς», διότι ἡ παραπάνω φωτογραφία τοὺς διαψεύδει!

Χριστιανικὰ θὰ μᾶς σφάζουν!!!2

Ἐμένα λοιπὸν μοῦ ἀρέσουν οἱ καθαρὲς δουλειές. Οἱ καθαρὲς θέσεις. Οἱ καθαροὶ ἄνθρωποι. 
Κάθε εἴδους κτῆνος ποὺ κρύβεται πίσω ἀπὸ μίαν προκάλυψι, εἶτε κομματική, εἶτε θρησκευτική, εἶτε οἰκονομική, ἀλλὰ στὸ ὄνομα αὐτῆς τῆς προκαλύψεως σφάζει, σκοτώνει καὶ δὲν πληρώνει, εἶναι ἁπλῶς γιὰ τὰ μπᾶζα. Γιὰ ἀνακύκλωσι καὶ μὲ μπόλικα χημικὰ ἐπάνω του πρὸ κειμένου νὰ ἐπιταχυνθῇ ἡ ἀποσύνθεσις καὶ νὰ γλυτώσῃ ὁ πλανήτης ἀπὸ τὴν σκατόφατσά του. 
Μάθαμε τώρα…

Τὰ ἐγκλήματα τὰ συγχωροῦμε διότι εἶναι τοῦ αὐτοῦ μὲ ἐμᾶς θρησκεύματος. Οἱ Σλαῦοι εἶναι ἀδέλφια μας διότι εἶναι χριστιανοί. Τί μᾶς λέτε; Πόσες ὀρδές Σλαύων κατέσφαξαν γενεές ἐπί γενεῶν Ἑλλήνων κρατῶντας χριστιανικά λάβαρα;

Οἱ Βούλγαροι τί εἶναι; Δέν εἶναι χριστιανοί; Τί ἀκριβῶς ἔπραξαν, ἀκόμη καί προσφάτως, σέ Μακεδονία καί Θράκη; Μᾶς εἶχαν μέ τό «σεῖς καί μέ τό σᾶς» ἤ μᾶς ἀφάνιζαν; Ποιούς; Ἐμᾶς τούς χριστιανούς; Μὰ καλά, πόσο πιό ἠλίθιοι πρέπει νά γίνουμε πιά γιά νά πάψουμε νά ὑπάρχουμε;
Ἔχετε συνειδητοποιήσῃ πώς ἐπιβιώνουμε ἀπό …συμπτώσεις; Ἔχετε συνειδητοποιήσῃ πώς ἐάν δέν ὑπῆρχαν αὐτές οἱ …συμπτώσεις, τά βουνά καί οἱ σπηλιές, πρό πολλοῦ θά μᾶς εἶχαν ἀφανίσῃ στρατιές ὁμοθρήσκων;

Θέλετε κι ἄλλα παραδείγματα;
Τί ἀκριβῶς ἔπραξαν κατά τήν διάρκεια τῆς ἐπαναστάσεως οἱ ὁμόθρησκοί μας ὀρθόδοξοι χριστιανοί; Ἀπεσύρθησαν ἀπό τίς ῥωσσοτουρκικές ῥήξεις γιά νά ἀφήσουν τούς τούρκους νά μᾶς σφάζουν δίχως παρενοχλήσεις; 

Τί ἀκριβῶς ἔπραξαν στά ὀρλωφικά; Ἔκαναν τήν δουλειά τους, βγάζοντας πλοῖα στήν Μεσόγειο (ῥωσσοτουρκικὰ σύμφωνα) καί πληρώσαμε ἐμεῖς τήν νύφη μέ τόν ἀφανισμό τῶν πληθυσμῶν τῆς Πελλοπονήσου; 

Τί ἀκριβῶς ἔκαναν οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί  Ῥῶσσοι κατά τήν διάρκεια τῆς μικρασιατικῆς ἐκστρατείας; Πόσοι Ἑλληνικοί, κι ὄχι μόνον πληθυσμοί, γενοκτονήθησαν πρό κειμένου ὁ Κεμάλ νά ἐξακολουθήσῃ νά σφαγιάζῃ;

Οἱ Κοῦρδοι τί ἀκριβῶς ἔπραξαν κατά τήν αὐτήν περίοδο; Δέν ἦταν οἱ γνωστοί τσέτες πού λειτούργησαν ὡς οἱ κατ’ ἐξοχήν δήμιοι τῶν Ἑλλήνων, τῶν Ἀρμενίων καθῶς ἐπίσης κι ὅλων τῶν πληθυσμῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας πού ἐξηφανίσθηκαν;

Ποῦ; Σέ ποιά μεριά τῆς ἱστορίας νά σταθοῦμε καί νά μήν διαπιστώσουμε τά θρησκευόμενα κτήνη ὡς δημίους; Ποῦ; Πότε; 

Ἀφῆστε δὲ ὅταν ὑπάρχουν καὶ οἱ ὅποιες θρησκευτικὲς διαφοροποιήσεις. Ἐκεῖ πιὰ γίνεται τὸ μεγάλο γλέντι. 

Ἄπιστοι παρακαλῶ οἱ ἀπέναντι. Ἄπιστοι… Χά! Τὸ ἄνθρωποι τὸ ξεχάσαμε. 
Ἐὰν βρὲ πανηλίθιε πιστεύῃς στόν θεό σου, κι ἐὰν θεωρῇς πὼς τέλεια τὰ ἐποίησε ὅλα, γιατί ἐκείνοι οἱ ἄνθρωποι νά εἶναι πρός ἀφανισμό; Δέν ἀκυρώνεις βρέ ἀνύπαρκτο ὑπανθρωπάριο ὅλον τόν θεό σου ὅταν ἐσύ καταστρέφῃς τό ὑποτιθέμενον δικό του ἔργο; Πόσο πιό ὑπάνθρωπος μπορεῖ νά γίνῃ κάποιος πού δολοφονεῖ ἐνδεδυμένος τόν θρησκευτικό του μανδύα;

Καὶ κάτι τελευταῖο…
Ὑπάρχει πόλεμος πού νά συνέβῃ ἐπί τοῦ πλανήτου καί νά μήν εὐλογήθηκε πρῶτα καί κύρια ἀπό τό ἱερατεῖο;  Ποιός πάπας δέν εὐλόγησε πολέμους; Ποιός πατριάρχης; Ποιός ἰμάμης; Ποιός ῥαβίνος; Ποιός ἱερέας τῆς Δήμητρος καί τοῦ Ἀπόλλωνος; Ἔ;
Δῆλα δή πόσο πιό δολοφόνος πρέπει νά γίνῃ κάποιος γιά νά καταλάβουμε τήν Ὕβρι πού παράγει μόνον μέ τήν παρουσία του; Μήπως πρέπει νά γίνῃ θεός πιά; Ἤ μήπως αἰσθάνεται ἤδη;

Φιλονόη. 

Πηγὴ φωτογραφιῶν τὸ ῥωμαίικο ὀδοιπορικό κι ἀπεικονίζει ἕνα ἀπὸ τὰ θρησκευόμενα, χριστιανικῶς κατὰ Δένδια φυσικά, ὑπανθρωπάρια, ποὺ λίγα λεπτὰ ἀργότερα ἔστελναν παιδιὰ στὰ νοσοκομεῖα μὲ ἀναπνευστικὰ προβλήματα. Πόσο πιό κτῆνος μπορεῖ νά γίνῃ κάποιος; Ἔ;
Νά τούς ἐξηγήσῃ κάποιος πώς ἄλλες οἱ ἀρχές κι ἄλλο αὐτοί πού τίς ἐκμεταλλεύονται γιά νά παράγουν στρατούς; Διότι καὶ οἱ ΜΑΤατζῆδες, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, χριστιανικὰ καθάρματα εἶναι.

(τὸ Ἑλλὰς ὀρθοδοξία δὲν τὸ ἔχει πλέον!!! Ἴσως κατάλαβαν… Λέμε τώρα…)
Υ.Γ. Νὰ τοὺς τραβήξετε μετὰ κι ἀπὸ μίαν συγχώρεσι γιὰ συγχωρεθοῦν καὶ τὰ ἀποθαμένα τους καὶ τὰ ζωντανά τους ἀλλὰ κυρίως τὰ δολοφονημένα τους. Ξέρουν αὐτοί. 

2 σχόλια:

  1. Θα συμφωνησω σε οσα λες αλλα θα διαφωνησω σε οσα αναφερεις για ευλογια απο τον Απολλωνα και τη Δημητρα καθ'οτι δεν υπηρχε ουδεποτε η ευλογια.Αλλο πραγμα το μαντειο που εδινε χρησμο και αλλο πραγμα κανω πολεμο για να λυτρωσω τους οποιους απιστους!πρεπει να ξεχωριζουμε και να εξαρουμε τους προγονους μας γιατι δεν ηταν θεοκαμτες ο πολιτισμος τους δε εξηρε τον ανθρωπο ασχετως αν επρεπε να πολεμησει η' οχι!Στα σημερινα θεοκρατικα πολιτευματα ο ανθρωπος δεν υφισταται ως ελλογο ον ,αλλα,ως φορεας για θρησκευτικη επικρατιση εναντι αλλων, ,υπηρετωντας μονο υλικα αγαθα!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται...Επίσης χρησιμοποιήστε ελληνική γραφή για να αναρτηθούν τα σχόλιά σας.