# #

26 Ιουλ 2012

Θὰ ἀντιδράσουν καὶ οἱ ἀρχιερεῖς;


Ἔξοδα κινήσεως ὁ μητροπολίτης δὲν πληρώνει.  ῾Η πολυτελὴς μερσεντές του ἢ μπεμβὲ εἶναι δημόσιο ὄχημα, ἡ βενζίνη του πληρωμένη ἀπὸ τὸ κράτος, ὁ ὁδηγός του ἐπίσης μόνιμος ὑπάλληλος μὲ ἕνα σωρὸ ὑπερωρίες καὶ ἐκτὸς ἕδρας.
Σύμφωνα μὲ τὴν εἰδησεογραφία ἡ κυβέρνηση προωθεῖ νομοσχέδιο μὲ τὸ ὁποῖο θὰ περικοποῦν οἱ ἀποδοχὲς 200.000 ἐργαζομένων στὸ Δημόσιο, ποὺ διέπονται ἀπὸ τὸ καθεστὼς τῶν εἰδικῶν μισθολογίων. 
Ὕστερα ἀπὸ ἀπαίτηση τῆς τρόικας τὸ νομοσχέδιο θὰ ψηφιστῇ μέσα στὸ καλοκαῖρι καὶ θὰ ἰσχύσῃ ἀναδρομικὰ ἀπὸ τὴν 1η Ἰουλίου. Τὸ μέτρο αφορᾷ 200.000 λειτουργοὺς τοῦ Δημοσίου ὅπως ἔνστολους, ἰατροὺς τοῦ Ε.Σ.Υ., δικαστικούς, διπλω­μάτες, καθηγητὲς Α.Ε.Ι. καὶ ΤΕΙ, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀρχιερεῖς. 
Οἱ περισσότεροι ἀπὸ 100 ἀρχιερείς τῆς ὀρθόδοξης ἐκκλησίας στὴν ῾Ελλάδα (ἄντε καὶ νὰ τοὺς χιλιάσουμε!) κοστίζουν στὸ Κράτος, σύμφωνα μὲ στοιχεῖα, πάνω ἀπὸ 5 ἑκατ. εὐρὼ καὶ ὑπολογίζεται ὅτι ἡ περικοπὴ τοῦ μισθοῦ τους θὰ εἶναι γύρω στὸ 12%. Σύμφωνα μὲ ὑψηλόβαθμο κυβερνητικὸ παράγοντα τὸ μέτρο αὐτὸ θὰ προκαλέσῃ ἀντιδράσεις ἀπὸ τὴν μεριὰ ὅσων ἀνήκουν στὰ εἰδικὰ μισθολόγια.
Καὶ καλὰ νὰ ἀντιδράσουν οἱ ἔνστολοι, οἱ γιατροὶ τοῦ Ε.Σ.Υ., οἱ δικαστικοί καὶ οἱ καθηγητές. ᾿Αλλὰ θὰ ἀντιδράσουν καὶ οἱ ἀρχιερεῖς;
Καὶ γιατί παρακαλῶ; Θὰ ἔπρεπε ἀπὸ μόνοι τους ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς κρίσης στὴν χώρα μας νὰ ποῦν αὐτοβούλως ὅτι δίνουν τοὐλάχιστον τὸν μισὸ μισθό τους στὸ κράτος. Δὲν βρέθηκε οὔτε ἕνας ἱεράρχης νὰ κάνῃ τέτοια γενναιόδωρη κίνησι. Θὰ ἔπρεπε νὰ ἦταν ὁμόφωνη ἀπόφαση τῆς ἱεραρχίας ἐδῶ καὶ δύο χρόνια καὶ νὰ ἀποτελέσουν παράδειγμα καὶ γιὰ ὅλους τοὺς ἄλλους ὑψηλόμισθους δημόσιους λειτουργούς.
Γιὰ νὰ μὴν πῶ ὅτι θὰ μποροῦσαν οἰκειοθελῶς νὰ παραιτηθοῦν τελείως τοῦ μισθοῦ τους. Διότι τί τὸν χρειάζεται εἰδικὰ ὁ μητροπολίτης τὸν μισθό του; Εἶναι ἄγαμος χωρὶς οἰκογενειακὲς ὑποχρεώσεις, φροντίδες καὶ ἀνατροφὴ παιδιῶν. ᾿Ενοίκιο δὲν πληρώνει κανένας τους, διότι μένουν στὰ πολυτελῆ μητροπολιτικὰ μέγαρα, καὶ πολλοὶ μάλιστα ἔχουν καὶ δεύτερες καὶ τρίτες μητροπολιτικὲς κατοικίες, χειμερινές, θερινές, διακοπῶν, ἐργασιῶν κ.λπ. ῾Ο κάθε μητροπολίτης μπορεῖ νὰ ἐπιλέξῃ γιὰ κατοικία τὸ πιὸ ὡραῖο ἄνετο καὶ πολυτελὲς ἀκίνητο ποὺ ἀνήκει στὴν μητρόπολί του ἢ ἕνα ἄνετο κελλὶ-σουίτα σὲ κάποιο μοναστῆρι τῆς ἀρχιερατικῆς του περιφερείας κ.λπ.. ῞Ολα δικά του εἶναι, τὰ διαχειρίζεται ὅπως θέλει, καὶ λογαριασμὸ δὲν δίνει σὲ κανέναν.
Γιὰ τὴν τροφή του δὲν πληρώνει. ῞Ολα ἀγοράζονται ἀπὸ τὸ ταμεῖο τῆς μητροπόλεως. ῾Η μαγείρισσα, ἡ καθαρίστρια, οἱ ὑπηρέτες, ὅλοι εἶναι ὑπάλληλοι τῆς μητροπόλεως, δηλαδὴ δημόσιοι ὑπάλληλοι. Τραπεζώματα δέχεται πολλά, κι ἂν εἶναι καὶ ἐπικοινωνιακὸς τύπος, καθημερινὰ διάφοροι ἄνθρωποι τῆς μητροπόλεώς του, ἐπιχειρηματίες, τοπικοὶ ἄρχοντες, ἀλλὰ καὶ ἁπλοὶ ἄνθρωποι τοῦ λαοῦ θεωροῦν τιμὴ καὶ εὐλογία τους νὰ προσφέρουν ἄλλος κρέας, ἄλλος ψάρια, ἄλλος φροῦτα, ἄλλος ἕνα γεῦμα πλῆρες, καὶ πάει λέγοντας.
Ἔξοδα κινήσεως ὁ μητροπολίτης δὲν πληρώνει. ῾Η πολυτελὴς μερσεντές του ἢ μπεμβὲ εἶναι δημόσιο ὄχημα, ἡ βενζίνη του πληρωμένη ἀπὸ τὸ κράτος, ὁ ὁδηγός του ἐπίσης μόνιμος ὑπάλληλος μὲ ἕνα σωρὸ ὑπερωρίες καὶ ἐκτὸς ἕδρας. ᾿Αλλὰ καὶ πολλὰ πνευματικὰ τέκνα τοῦ μητροπολίτου, σὲ περίπτωσι ποὺ αὐτὸς τὸ θελήσῃ, μὲ ἕνα κάλεσμά του θὰ σπεύσουν νὰ τοῦ προσφέρουν τὸ αὐτοκινητάκι τους ἢ τὴν κουρσάρα τους ἢ ἐν ἀνάγκῃ τὴν θαλαμηγό τους ἢ τὸ ἀεροπλανάκι τους, γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσουν τὸν ποιμανάρχη τους.
῾Ροῦχα, στολές, ὑπόδησι, ὅλα καταχωρημένα στὰ ἔξοδα τῆς ἱερᾶς μητροπόλεως. Προσωπικὰ ἔξοδα λοιπὸν μηδέν. Κάθε φορὰ ποὺ θὰ λειτουργήσῃ σὲ ναὸ τῆς μητροπόλεώς του θὰ λάβῃ καὶ τὸ ἀνάλογο φακελλάκι, καὶ αὐτὸς καὶ ὁ διάκος του καὶ ὁ ὁδηγός του. Βλέπετε στὶς γιορτὲς καὶ πανηγύρεις εἶναι τριπλὴ ἡ χάρις τοῦ ἁγίου Πνεύματος. ῞Οταν θὰ τελέσῃ καὶ χειροτονία ἢ ἐγκαίνια ἢ θυρανοίξια ναῶν, τότε ἔχει καὶ περισσότερες ἀπολαβές.
᾿Εφόσον λοιπὸν ὅλα τὰ ἀτομικὰ ἔξοδα τοῦ μητροπολίτου εἶναι πλήρως καλυμμένα καὶ ὑπερκαλυμμένα ἀπὸ τὴν μητρόπολι ἢ τὸ κράτος, τί τὸν χρειάζεται τὸν μισθό του; Γιὰ φιλανθρωπίες ἔχει τὸ γενικὸ φιλόπτωχο ταμεῖο τῆς μητροπόλεως, τὰ φιλόπτωχα ταμεῖα τῶν διαφόρων ἐνοριῶν, τὰ εὐαγῆ ἱδρύματα τῆς μητροπόλεως καὶ διάφορα κληροδοτήματα τοπικῶν εὐεργετῶν, στὰ ὁποῖα ὅλα προεδρεύει. Χρήματα στὰ χέρια του καὶ λεφτὰ σὲ προσωπικό του λογαριασμὸ δὲν χρειάζεται νὰ ἀποκτᾷ κανένας μητροπολίτης, καὶ μάλιστα μὲ τακτικὲς μηνιαῖες καταθέσεις ἀπὸ ἕνα πάμφτωχο καὶ ὑπὸ πλήρη χρεοκοπία κράτος.
᾿Αναμένουμε λοιπὸν τὶς ἀντιδράσεις τῆς ἱεραρχίας στὶς ἑτοιμαζόμενες περικοπὲς τοῦ μισθοῦ τους.
Αλιεύτηκε από: http://roides.wordpress.com/2012/07/26/26july12/#comment-52935 (διαβάστε το εκεί άρθρο)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται...Επίσης χρησιμοποιήστε ελληνική γραφή για να αναρτηθούν τα σχόλιά σας.