# #

5 Μαρ 2011

Οι κολλητοί και οι άλλοιΤο ΠΑΣΟΚ ανέλαβε τη διακυβέρ­νηση της χώρας µε τη σαφή πρό­θεση να πατάξει τη διαφθορά ως µία από τις βασικές γενεσιουργούς αιτί­ες της σηµερινής απερίγραπτης δηµοσι­ονοµικής συγκυρίας. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας χάθηκαν σηµαντικά προνόµια κι έγιναν πολλές στρογγυλο­ποιήσεις προς τα κάτω...
Ο ακριβοδίκαιος τρόπος όµως µε τον οποίο έπεσε ο πέλεκυς της νέας αντί­ληψης (αυτής που ενσωµατώνει θέσεις περί «διεφθαρµένου λαού», περί «κο­πριτών» κ.λπ.), αν µη τι άλλο, εξάλειψε την αίσθηση ότι το κράτος εξακολουθεί να κάνει φαβοριτισµούς. «Τα πάρτι στο Δηµόσιο τελείωσαν», όπως ακούσαµε και ξανακούσαµε τον ενάµιση τελευταίο χρόνο. Και πράγµατι. Τα πολύ συµµετο­χικά πάρτι τελείωσαν... Τα υπόλοι­πα όµως, τα «πριβέ»... εξακο­λουθούν να λαµβάνουν χώρα σε κλειστούς χώρους.
Το µαρτυρούν οι «φωτογραφί­ες» που κοσµούν τα άρθρα των ολοκαίνουργιων νοµοθετηµάτων της κυβέρνησης. Αν σκύψει κα­νείς και διαβάσει τα φαινοµενικά αθώα εδάφια που προστέθηκαν στην ούγια των προηγούµενων διατάξε­ων...
ή που αντικατέστησαν τα προϋπάρ­χοντα, θα βγάλει επαρκή συμπεράσμα­τα. Η κακοτράχαλη ισονοµία και η ισο­πολιτεία ισχύουν για τους πολλούς και ανωνύµους. Για τους λίγους και κολλη­τούς, εφαρµόζεται µια άλλη, ελαστική Δικαιοσύνη.
Για των λόγων το αληθές θα παραθέ­σουµε δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα βγαλµένα από τα σπλάχνα του φορολογικού νοµοσχεδίου.
1 Το πρώτο αφορά τις παραµέτρους της καριέρας των γενικών γραµµα­τέων των υπουργείων του opengov. Με την παράγραφο 5 που προστέθηκε στο άρθρο 6 του Ν. 2232/1994, διασφαλίζο­νται τα εξής:
«Ο Γενικός Γραµµατέας εφόσον προ­έρχεται από φορέα του δηµόσιου το­µέα επανέρχεται αυτοδικαίως µετά τη λήξη της θητείας του στη θέση που κα­τείχε πριν από τον διορισµό του. Αν είναι µέλος ΔΕΠ ή Ε.Π. ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού ή Τεχνολογικού Τοµέα, του χορηγείται άδεια κατά τη διάρκεια της θητείας του στην ΟΚΕ. Οι αποδοχές του βαρύνουν τις πιστώσεις της ΟΚΕ και καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µετά από γνώµη της Εκτελεστικής Επι­τροπής. Η θητεία του λογίζεται ως πραγ­µατική υπηρεσία για όλες τις συνέπειες και κατά τη διάρκειά της δεν διακόπτεται η βαθµολογική και µισθολογική του εξέ­λιξη. Αν η θέση που κατείχε ή στην οποία έχει εξελιχθεί δεν είναι κενή ή έχει κα­ταργηθεί, επανέρχεται σε οµοιόβαθµη προσωρινή θέση του κλάδου του, που συνίσταται αυτοδικαίως και καταργείται µε την αποχώρησή του από τον φορέα».
Γύρω - γύρω, δηλαδή, όλοι έχουν Σάβ­βατο (καταργήσεις, συγχωνεύσεις, µειώσεις κ.λπ.) κι οι γ.γ. στη µέση έχουν Κυριακή... (ασφάλεια για πάντα)... Ποιοι άραγε βολεύονται;
2 Η δεύτερη φωτογραφικότατη προ­σθήκη στο άρθρο 4 του Νόµου 2685 αφορά τις (πολυτελείς) µετακινήσεις των υψηλών προσώπων, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της χώρας.
Με τη φράση «και ο πρόεδρος Εµπει­ρογνωµόνων (ΣΟΕ) του υπουργείου Οικονοµικών», ο επικεφαλής του εν λόγω συµβουλευτικού - γνωµοδοτικού οργά­νου που βρίσκεται στη δικαιοδοσία (και άρα χαίρει της στοργής και του προδέρµ) του υπουργείου Οικονοµικών, προστίθε­ται στη λίστα των υπουργών, του πρωθυ­πουργού, των βουλευτών, των γ.γ., των πρέσβεων, των αρχικαραβανάδων κ.λπ., που ταξιδεύουν στην Α’ θέση µε έξοδα του ελληνικού κράτους... Η πρόβλεψη µάλιστα ισχύει και για τη σύζυγό του... Κάπως έτσι φανταζόµαστε θα ηρέµησε ο πρόεδρος του ΣΟΕ κ. Ζανιάς...
Επιπλέον, µε την προσθήκη (στο ίδιο άρθρο, αλλά στην περίπτωση β’ αυτή τη φορά) των λέξεων «τα µέλη και οι επιστηµονικοί συνεργάτες του ΣΟΕ του υπουργείου Οικονοµικών», όλοι οι εκλε­κτοί του Γιώργου Παπακωνσταντίνου δύ­νανται να ταξιδεύουν δωρεάν, εντός, εκτός και επί τα αυτά της χώρας... Όπερ σηµαίνει ότι λεφτά υπάρχουν. Απλώς εί­ναι προσωποπαγή...
Παρακαλούµε, κοπρίτες, µην κλαί­τε...
πηγη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται...Επίσης χρησιμοποιήστε ελληνική γραφή για να αναρτηθούν τα σχόλιά σας.