# #

3 Αυγ 2017

Δήμος Δίου-Ολύμπου: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. 10.08

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στη Τοπική  Κοινότητα Κονταριώτισσας, στις 10.08.2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 μ.μ, βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/2010, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1.Απολύσεις συμβασιούχων εργαζομένων – παραβίαση ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. (5/7/2017), μετά από αίτημα 13 συμβούλων.
2.Λήψη απόφασης επί της από 27-04-2017 και με αριθμ. πρωτ. 6217/28-04-2017 αίτησης – δήλωσης της εταιρίας με την επωνυμία «ΖΕΥΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ Α.Ε.» που εδρεύει στην Καρίτσα Πιερίας, ως μισθώτριας δημοτικής έκτασης 199.500 τ.μ. στη θέση «ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ» του αγροκτήματος Λιτοχώρου, το οποίο αποτελεί τμήμα του με αριθμό 4 χερσολίβαδου συνολικού εμβαδού 368.000 τ.μ. με σκοπό την καλλιέργεια – δενδροκομία, με αίτημα την αναστολή καταβολής των επόμενων ετήσιων μισθωμάτων, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δ.Σ.).
3.Έγκριση η μη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις κεντρικών αγροτικών οδών Δ.Ε. Δίου». (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
4.Έγκριση η μη του 2ου Α.Π.Ε. και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή ταμιευτήρα άρδευσης στην περιοχή Πυξάρι της Δ.Κ. Καρίτσας». (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
5.Λήψη απόφασης για παράταση ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου-χώρου στάθμευσης και περίφραξης, κέντρου πληροφόρησης επισκεπτών και μουσείου φυσικής ιστορίας του Εθνικού Δρυμού». (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
6.Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας του έργου «Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις  διανομών Δ.Κ. Λεπτοκαρυάς». (Εισήγηση Γαλάνης Αστέριος, Δημοτικός Σύμβουλος).
7.Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων στην Δ.Κ. Βροντούς και στην Δ.Κ. Καρίτσας του Δήμου Δίου – Ολύμπου» (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
8.Λήψη απόφασης για την παράταση του χρόνου της σύμβασης για τη μελέτη «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Δήμου Δίου – Ολύμπου, Ν. Πιερίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 716/77. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
9.8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Δίου – Ολύμπου οικ. έτους 2017.  (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
10.Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 243,72  € στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.  ως αχρεωστήτως καταβληθέν. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
11.Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής  προμηθειών και εργασιών – υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).                              
12.Ορισμός ως εκπροσώπου της Ρήμου Χριστίνας για καταβολή αποζημιώσεων προς τρίτους, για την ιδιοκτησία 010908 στο Ο.Τ. Γ181, με βάσει την 1/2003 Πράξη Εφαρμογής της επέκτασης Λεπτοκαρυάς. (Εισήγηση Σαλιώρα Ελένη, Αντιδήμαρχος).
13.Απευθείας ανάθεση για εκμίσθωση τμήματος δημοτικής έκτασης 26.700 τ.μ. της με αριθμ. Τεμ. 416 δημοτικής έκτασης συνολικού εμβαδού 26.914 τ.μ. στη θέση ΜΟΥΤΣΑΛΑ (Σχολικό) της Τ.Κ. Δίου. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δ.Σ.)
14.Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την πολυετή εκμίσθωση τμήματος δημοτικής έκτασης, εμβαδού 22.952,48 τ.μ. που επιδέχεται καλλιέργεια και δενδροκομία, στη θέση ΚΑΝΑΛΙΑ (Σχολικό) συνολικού εμβαδού 46.510 τ.μ. της Τ.Κ. Αγίου Σπυρίδωνα. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δ.Σ.).
15.Λήψη απόφασης για διαγραφή  τελών κοινοχρήστου χώρου ετών 2013-2014 για τους Κακαλόπουλο Αθανάσιο και Τζιόλα Κωνσταντία. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
16.Λήψη απόφασης για διαγραφή  τελών κοινοχρήστου χώρου ετών 2013-2014 για τους Κωστοπούλου Διονυσία  και Χαμπέρη Νικόλαο. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
17.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών (παρ. 5 άρθρου 219 Ν. 4412/2016). (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
18.Ίδρυση ιστορικού μουσείου Λιτοχώρου  – αρχείο με έδρα το δημοτικό παραδοσιακό κτίριο Γκουντέλια. (Εισήγηση Γιάννακα Ελένη, Αντιδήμαρχος).
19.Λήψη απόφασης για εξώδικη επίλυση διαφοράς μεταξύ Δήμου και του κ. Καρκανιά Απόστολου. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
20.Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στο αίτημα του Δήμου Μήλου για τον επαναπατρισμό του  αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δ.Σ.)
21.Λήψη απόφασης για την αποδοχή και κατανομή πιστώσεων  για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου και 9η αναμόρφωση προϋπολογισμού.  (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος).
22.Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της παρέκκλισης από τους όρους δόμησης (Φρούτα Πρωτοφανούση). (Εισήγηση Σαλιώρα Ελένη, Αντιδήμαρχος).
23.Λήψη απόφασης σχετικά με τοποθέτηση ή μη πλαστικών κολονακίων κατά μήκος του Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου στο Λιτόχωρο. (Εισήγηση Σαλιώρα Ελένη, Αντιδήμαρχος).
24.Λήψη απόφασης σχετικά με την τοποθέτηση ή με την εγκατάσταση μέσων σήμανσης   (Ρ-7) επί της οδού Ι. Μεταξά στη Δ.Κ. Λεπτοκαρυάς. (Εισήγηση Σαλιώρα Ελένη, Αντιδήμαρχος).
25.Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση μιας ειδικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ και τοποθέτηση πινακίδας στάθμευσης ΑΜΕΑ, μετά από αίτηση του κου Ρουμουνδούμη Δημητρίου και δύο γενικών θέσεων στάθμευσης οχημάτων που εξυπηρετούν άτομα με ειδικές ανάγκες, έμπροσθεν Ι. Ν. Μεταφορφώσεως του Σωτήρος στον Πλαταμώνα. (Εισήγηση Σαλιώρα Ελένη, Αντιδήμαρχος).
26.Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αριθμ. 116/2016 απόφασης του Δ.Σ. ως προς το σκέλος της διεύρυνσης Δίου & Λιτοχώρου. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δ.Σ.).
                                                                                          Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                      Παπαμιχαήλ Αθανάσιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται...Επίσης χρησιμοποιήστε ελληνική γραφή για να αναρτηθούν τα σχόλιά σας.