# #

2 Σεπ 2013

Δυσμενείς αλλαγές στις ημερομηνίες υποβολής αίτησης παραίτησης των εκπαιδευτικών

Ο νέος νόμος για την αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πέρα από τις αλλαγές που φέρνει στο σχολείο, (προγράμματα σπουδών, ανακατανομή ωρών, εξεταστικό κ.λ.π.), μεταβάλλει επί το δυσμενέστερο, το....
ισχύον καθεστώς των αιτήσεων παραίτησης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.Συγκεκριμένα, στο άρθρο 36 του νομοσχεδίου ορίζεται ότι:

«20. Η παράγραφος 2 του αρθ.4 του ν.3687/2008 (Α΄ 159) όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση β της παραγράφου 6 του αρθ. 329 του ν.4072/2012 (Α΄ 86) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που υποβάλλονται μετά την 31η Μαΐου καθώς και κατά τη διάρκεια του αμέσως επόμενου διδακτικού έτους, γίνονται αποδεκτές με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Κ.Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά Υγειονομικής Επιτροπής ή Δημόσιου Νοσοκομείου, ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υποβάλλεται το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση, αν παρέλθει άπρακτη προθεσμία ενός (1) μήνα από την υποβολή της».

Μέχρι σήμερα ίσχυε ότι:

1) Για τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών που υποβάλλονται από τη λήξη του διδακτικού έτους (30η Ιουνίου) μέχρι και τις 10 Ιουλίου ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 148 του Υπαλληλικού Κώδικα Ν.3528/2007. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, η υπηρεσία δεν μπορεί να κάνει αποδεκτή την αίτηση παραίτησης πριν από την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της. Αν από την 16η ημέρα μέχρι και την 30η ημέρα από την υποβολή της πρώτης αίτησης παραίτησης ο υπάλληλος επανέλθει με δεύτερη αίτηση, εμμένοντας στην παραίτησή του, αυτή γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή και λύεται η υπαλληλική σχέση από την ημέρα υποβολής της δεύτερης αίτησης. Η αίτηση παραίτησης θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση, αν παρέλθει άπρακτη προθεσμία ενός (1) μηνός από την υποβολή της.

2) Για τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών που υποβάλλονται από την 11η Ιουλίου μέχρι τη λήξη του αμέσως επόμενου διδακτικού έτους ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.3687/2008, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση β της παραγράφου 6 του αρθ. 329 του ν.4072/2012 (Α΄ 86). Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, οι αιτήσεις γίνονται αποδεκτές με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Κ.Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά Υγειονομικής Επιτροπής ή Δημόσιου Νοσοκομείου, ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.Αμέσως όμως μετά την ψήφιση και δημοσίευση του νέου νόμου θα ισχύσει ότι:1) Για τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών που υποβάλλονται το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου (21 έως και 30 Απριλίου) ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 148 του Υπαλληλικού Κώδικα Ν.3528/2007. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, η υπηρεσία δεν μπορεί να κάνει αποδεκτή την αίτηση παραίτησης πριν από την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της. Αν από την 16η ημέρα μέχρι και την 30η ημέρα από την υποβολή της πρώτης αίτησης παραίτησης ο υπάλληλος επανέλθει με δεύτερη αίτηση, εμμένοντας στην παραίτησή του, αυτή γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή και λύεται η υπαλληλική σχέση από την ημέρα υποβολής της δεύτερης αίτησης. Η αίτηση παραίτησης θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση, αν παρέλθει άπρακτη προθεσμία ενός (1) μηνός από την υποβολή της.

2) Για τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών που υποβάλλονται από 1 Ιουνίου μέχρι και 20 Απριλίου του αμέσως επόμενου διδακτικού έτους καθώς και από 1η έως 31η Μαΐου κάθε έτους ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.3687/2008, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση β της παραγράφου 6 του αρθ. 329 του ν.4072/2012 (Α΄ 86) και αντικαθίσταται με την παράγραφο 20 του άρθρου 36 του νέου νόμου. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, οι αιτήσεις, γίνονται αποδεκτές με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Κ.Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά Υγειονομικής Επιτροπής ή Δημόσιου Νοσοκομείου, ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.

Με απλά λόγια οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να παραιτηθούν θα πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις από 21 έως και 30 Απριλίου κάθε έτους.

Το καθεστώς που ίσχυε μέχρι σήμερα ήταν να γίνονται οι αιτήσεις παραίτησης από 1 μέχρι 10 Ιουλίου.

Η αλλαγή αυτή στην ουσία σημαίνει μείωση του υπολογιζόμενου συντάξιμου χρόνου των εκπαιδευτικών αφού πολλοί συμπληρώνουν τα έτη υπηρεσίας επειδή τότε διορίστηκαν.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις οι αιτήσεις θα εξετάζονται από τα αντίστοιχα Υπηρεσιακά Συμβούλια ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣΔΕ. DICTYO.GR


http://dictyo.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται...Επίσης χρησιμοποιήστε ελληνική γραφή για να αναρτηθούν τα σχόλιά σας.