# #

13 Αυγ 2013

Ήταν ο Ιησούς τέλειος και αναμάρτητος;Εξ αρχής  θεωρείται δεδομένο από όλους τους Χριστιανούς ότι η θρησκεία τους είναι η μοναδική, η ανώτερη εξ όλων, λόγω της εξέχουσας αγιότητας του προσώπου του Ιησού που την αντιπροσωπεύει. Ο Ιησούς πάντα παρουσιάζεται ως ένας τέλειος, αναμάρτητος, φιλάνθρωπος που με την αγαθή του συμπεριφορά και αγάπη που ένοιωθε για τους ανθρώπους, ήταν ο μόνος  που διέθετε τα προσόντα που απαιτούνταν για να γίνει μια ανθρώπινη θυσία προκειμένου να επιλύσει όλα τα προβλήματα μιας ατελούς δημιουργίας, της μυθολογίας του Εβραϊσμού.
Αφήνοντας κατά μέρος το ζήτημα ότι ποτέ η Παλαιά Διαθήκη δεν ...
κάνει την οποιαδήποτε αναφορά αλλαγής ή αναθεώρησης των κανόνων του θεού για τον προσδοκουμενο εκ μέρους των χριστιανών Σωτηριανισμό. Θα εξετάσουμε με τρία παραδείγματα παρμένα μέσα από την βίβλο, κατά πόσον ο ήρωας της  αναθεωρημένης αυτής μεσσιανικής έκδοσης  του χριστιανισμού, που ακούει στο όνομα Ιησούς, τηρούσε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που απαιτούνταν από τον παλαιό νόμο, ως επίσης και τον ισχυρισμό ότι ο Ιησούς, αν πράγματι ήταν ο τέλειος και ο αναμάρτητος.
Η Βίβλος κάνει διαφήμιση στα παρακάτω 4 εδάφια για τον Ιησού ότι ήταν ιερός και αναμάρτητος:
  1. ΕΧΟΝΤΑΣ, λοιπόν, έναν μεγάλο αρχιερέα, που έχει περάσει μέσα από τους ουρανούς, τον Ιησού, τον Υιό τού Θεού, ας κρατάμε την ομολογία. Επειδή, δεν έχουμε αρχιερέα, που δεν μπορεί να συμπαθήσει στις ασθένειές μας, αλλά ο οποίος πειράστηκε σε όλα, κατά τη δική μας ομοιότητα,χωρίς αμαρτία. (Εβραίους 4:14-15)
  2. Επειδή, τέτοιου είδους αρχιερέας (ο Ιησούς) έπρεπε σε μας: Όσιος, άκακος, αμόλυντος, ξεχωρισμένος από τους αμαρτωλούς, και ο οποίος έγινε ψηλότερος από τους ουρανούς· ? (Εβραίους 7:26)
  3. Δεδομένου ότι, σε τούτο προσκληθήκατε, επειδή και ο Χριστός έπαθε για χάρη σας, αφήνοντας παράδειγμα σε σας, για να ακολουθήσετε τα ίχνη του· ο οποίος «δεν έκανε αμαρτία ούτε βρέθηκε δόλος στο στόμα του».(Α’ Πέτρου 2:21-22)
  4. Και γνωρίζετε ότι εκείνος φανερώθηκε για να σηκώσει τις αμαρτίες μας· και σ’ αυτόν αμαρτία δεν υπάρχει. (Α’ Ιωάννου 3:5)

Παρά τους ισχυρισμούς αυτούς, οι συμπεριφορές όμως του Ιησού που ακολουθούν, δεν ταιριάζουν με την τέλεια και αναμάρτητη  φύση του. Υπάρχουν πολλά προβλήματα τα οποία ρίχνουν πολύ πάγο  στους ισχυρισμούς ότι ο Ιησούς ήταν το πρότυπο του αναμάρτητου.
1. Ο Ιησούς εδώ εμφανίζει μια τρομακτική έλλειψη σεβασμού απέναντι στους νόμους του πατέρα του, όταν δήλωνε στους Ιουδαίους ότι όλα τα τρόφιμα είναι καθαρά:
«δεν υπάρχει τίποτε που, απέξω από τον άνθρωπο, μπαίνει μέσα του, το οποίο μπορεί να τον μολύνει, αλλά αυτά που βγαίνουν απ’ αυτόν, εκείνα είναι που μολύνουν τον άνθρωπο.  Αυτός που έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει.Και όταν από το πλήθος μπήκε μέσα σε ένα σπίτι, οι μαθητές του τον ρωτούσαν για την παραβολή.Και τους λέει: Έτσι ασύνετοι είστε κι εσείς; Δεν καταλαβαίνετε ότι κάθε τι απέξω, που μπαίνει μέσα στον άνθρωπο, δεν μπορεί να τον μολύνει;Επειδή, δεν μπαίνει μέσα στην καρδιά του, αλλά στην κοιλιά· και αποβάλλεται στο αποχωρητήριο, καθαρίζοντας όλα τα φαγητά.» (Μάρκος 7:15-19)
Ιδού η διαιτητική λίστα του νόμου απαγόρευσης βδελυρών τροφών από τον Γιαχβέ:
«ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, και στον Ααρών, λέγοντάς τους: Μιλήστε στους γιους Ισραήλ, λέγοντας: ΑΥΤΑ  είναι  τα ζώα, που θα τρώτε, από όλα τα κτήνη που είναι επάνω στη γη.Κάθε δίχηλο ανάμεσα στα κτήνη, που έχει πόδι σχισμένο, και αναμασάει, θα το τρώτε. Όμως, δεν θα τρώτε αυτά από εκείνα που αναμασούν ή από εκείνα που είναι δίχηλα· την καμήλα, επειδή αναμασάει [μεν], όμως δεν είναι δίχηλη· είναι σε σας ακάθαρτη·  και τον δασύποδα, επειδή, αναμασάει [μεν], όμως δεν είναι δίχηλος· είναι σε σας ακάθαρτος·  και τον λαγό, επειδή αναμασάει [μεν], όμως δεν είναι δίχηλος· είναι σε σας ακάθαρτος·και το γουρούνι, επειδή, είναι [μεν] δίχηλο, και έχει το πόδι σχισμένο, όμως δεν αναμασάει· είναι σε σας ακάθαρτος·από το κρέας τους δεν θα τρώτε, και το ψοφίμι τους δεν θα το αγγίζετε· είναι σε σας ακάθαρτα. Αυτά θα τρώτε από όλα όσα είναι στα νερά· όλα όσα έχουν πτερύγια και λέπια, στα νερά, στις θάλασσες, και στους ποταμούς, αυτά θα τρώτε.Και όλα όσα δεν έχουν πτερύγια και λέπια, στις θάλασσες και στους ποταμούς, από όλα όσα κινούνται στα νερά, και από κάθε έμψυχο ζώο, που [είναι] στα νερά, θα είναι σε σας βδελυκτά·αυτά θα είναι εξάπαντος βδελυκτά σε σας και από το κρέας τους δεν θα τρώτε, και το ψοφίμι τους θα το σιχαίνεστε.Όλα όσα είναι στα νερά και δεν έχουν πτερύγια ούτε λέπια, θα είναι σε σας βδελυκτά.» (Λευιτικόν 11: 1-47)
2. Δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη του τον νόμο του Θεού που λέει: Έξι ημέρες θα γίνεται εργασία· και την έβδομη ημέρα, που είναι  σάββατο, άγια ανάπαυση στον Κύριο· και όποιος κάνει εργασία την ημέρα τού σαββάτου, θα θανατωθεί, οπωσδήποτε.(εξοδος 31:15), που αφορά την απαγόρευση  οποιουδήποτε τύπου εργασίας κατά την ιερή ήμερα  του Σάββατου:
“ΚΑΙ όταν ένα σάββατο διάβαινε μέσα από τα σπαρτά, οι μαθητές του, ενώ περπατούσαν, άρχισαν να αποσπούν στάχυα. Και οι Φαρισαίοι έλεγαν σ’ αυτόν: Δες, γιατί κατά τα σάββατα κάνουν εκείνο που δεν επιτρέπεται; Κι αυτός τούς έλεγε: Ποτέ δεν διαβάσατε τι έκανε ο Δαβίδ, όταν είχε ανάγκη, και πείνασε, αυτός και εκείνοι που ήσαν μαζί του; Πώς μπήκε μέσα στον οίκο τού Θεού, όταν αρχιερέας [ήταν] ο Αβιάθαρ, και έφαγε τους άρτους τής πρόθεσης, που δεν επιτρέπεται να φάνε, παρά μονάχα οι ιερείς, και έδωσε και σ’ εκείνους που ήσαν μαζί του; Και τους έλεγε: Το σάββατο έγινε για τον άνθρωπο, όχι ο άνθρωπος για το σάββατο.” (Μάρκος 2 :23-27)
3. Ο Ιησούς παραβλέπει την υπενθύμιση του θεϊκού νόμου που του υπενθύμισαν  οι πατριώτες του Φαρισαίοι, για το αμάρτημα της μοιχείας :
«Οι δε γραμματείς και οι Φαρισαίοι φέρνουν προς αυτόν μια γυναίκα που συνελήφθη να διαπράττει μοιχεία, και, αφού την έστησαν στο μέσον,του λένε: Δάσκαλε, αυτή η γυναίκα συνελήφθη επ’ αυτοφώρω διαπράττοντας μοιχεία.Και στον νόμο ο Μωυσής πρόσταξε σε μας, οι γυναίκες αυτού τού είδους να λιθοβολούνται· εσύ, λοιπόν, τι λες; Και το έλεγαν αυτό δοκιμάζοντάς τον, για να έχουν να τον κατηγορούν. Ο δε Ιησούς, σκύβοντας κάτω, έγραφε με το δάχτυλό του στη γη.Και επειδή επέμεναν ρωτώντας τον, σηκώνοντας το κεφάλι, είπε σ’ αυτούς: Όποιος από σας είναι αναμάρτητος, ας ρίξει πρώτος την πέτρα εναντίον της. Και πάλι, σκύβοντας κάτω, έγραφε στη γη. Και εκείνοι, όταν το άκουσαν, και ελεγχόμενοι από τη συνείδηση, έβγαινε ένας-ένας, αρχίζοντας από τους πρεσβύτερους μέχρι τους τελευταίους· και ο Ιησούς έμεινε μόνος, και η γυναίκα που στεκόταν στο μέσον.Και όταν ο Ιησούς σήκωσε το κεφάλι, και μη βλέποντας κανέναν, εκτός από τη γυναίκα, της είπε: Γυναίκα, πού είναι εκείνοι οι κατήγοροί σου; Δεν σε καταδίκασε κανένας; Και εκείνη είπε: Κανένας, Κύριε. Και ο Ιησούς είπε σ’ αυτήν: Ούτε εγώ σε καταδικάζω· πήγαινε, και στο εξής μη αμάρτανε.  (Ιωάννης 8:3-11),
Εδώ έρχεται παλι σε πλήρη αντίθεση με τον νόμο που λέει:
«ΑΝ βρεθεί κάποιος να κοιμάται με παντρεμένη γυναίκα, τότε θα θανατώνονται και οι δύο, ο άνδρας που κοιμήθηκε με τη γυναίκα, και η γυναίκα· και θα εξαφανίσεις το κακό από τον Ισραήλ.» (Δευτερονόμιο. 22:22).
Συμπέρασμα : Σίγουρα πήρατε την ζητούμενη απάντηση που θέλατε, στο ερώτημα που τέθηκε: αν ο Ιησούς ήταν αναμάρτητος και τέλειος, τα ίδια λόγια του αποδείχθηκαν παραβατικά απέναντι στο νόμο της Παλαιάς Διαθήκης που είναι και ο θεμέλιος λίθος της χριστιανικής διδασκαλίας. 
Την επόμενη φορά που θα ακούσετε χριστιανό να σας λέει, ότι ο Ιησούς ήταν: ο μόνος τέλειος και αναμάρτητος, φροντίστε επιπλέον να τον ρωτήσετε, πως πραγματικά εννοούν κάποιον με τον όρο «τέλειο» και «αναμάρτητο»!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται...Επίσης χρησιμοποιήστε ελληνική γραφή για να αναρτηθούν τα σχόλιά σας.