12 Αυγ 2012

Ήταν ο Ιησούς τέλειος και αναμάρτητος;


Εξ αρχής  θεωρείται δεδομένο από όλους τους Χριστιανούς ότι η θρησκεία τους είναι η μοναδική, η ανώτερη εξ όλων, λόγω της εξέχουσας αγιότητας του προσώπου του Ιησού που την αντιπροσωπεύει. Ο Ιησούς πάντα παρουσιάζεται ως ένας τέλειος, αναμάρτητος, φιλάνθρωπος που με την αγαθή του συμπεριφορά και αγάπη που ένοιωθε για τους ανθρώπους, ήταν ο μόνος  που διέθετε τα προσόντα που απαιτούνταν για να γίνει μια ανθρώπινη θυσία προκειμένου να επιλύσει όλα τα προβλήματα μιας ατελούς δημιουργίας, της μυθολογίας του Εβραϊσμού.
Αφήνοντας κατά μέρος το ζήτημα ότι ποτέ η Παλαιά Διαθήκη δεν ...
κάνει την οποιαδήποτε αναφορά αλλαγής ή αναθεώρησης των κανόνων του θεού για τον προσδοκουμενο εκ μέρους των χριστιανών Σωτηριανισμό. Θα εξετάσουμε με τρία παραδείγματα παρμένα μέσα από την βίβλο, κατά πόσον ο ήρωας της  αναθεωρημένης αυτής μεσσιανικής έκδοσης  του χριστιανισμού, που ακούει στο όνομα Ιησούς, τηρούσε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που απαιτούνταν από τον παλαιό νόμο, ως επίσης και τον ισχυρισμό ότι ο Ιησούς, αν πράγματι ήταν ο τέλειος και ο αναμάρτητος.
Η Βίβλος κάνει διαφήμιση στα παρακάτω 4 εδάφια για τον Ιησού ότι ήταν ιερός και αναμάρτητος:
 1. ΕΧΟΝΤΑΣ, λοιπόν, έναν μεγάλο αρχιερέα, που έχει περάσει μέσα από τους ουρανούς, τον Ιησού, τον Υιό τού Θεού, ας κρατάμε την ομολογία. Επειδή, δεν έχουμε αρχιερέα, που δεν μπορεί να συμπαθήσει στις ασθένειές μας, αλλά ο οποίος πειράστηκε σε όλα, κατά τη δική μας ομοιότητα,χωρίς αμαρτία. (Εβραίους 4:14-15)
 2. Επειδή, τέτοιου είδους αρχιερέας (ο Ιησούς) έπρεπε σε μας: Όσιος, άκακος, αμόλυντος, ξεχωρισμένος από τους αμαρτωλούς, και ο οποίος έγινε ψηλότερος από τους ουρανούς· ? (Εβραίους 7:26)
 3. Δεδομένου ότι, σε τούτο προσκληθήκατε, επειδή και ο Χριστός έπαθε για χάρη σας, αφήνοντας παράδειγμα σε σας, για να ακολουθήσετε τα ίχνη του· ο οποίος «δεν έκανε αμαρτία ούτε βρέθηκε δόλος στο στόμα του».(Α’ Πέτρου 2:21-22)
 4. Και γνωρίζετε ότι εκείνος φανερώθηκε για να σηκώσει τις αμαρτίες μας· και σ’ αυτόν αμαρτία δεν υπάρχει. (Α’ Ιωάννου 3:5)

Παρά τους ισχυρισμούς αυτούς, οι συμπεριφορές όμως του Ιησού που ακολουθούν, δεν ταιριάζουν με την τέλεια και αναμάρτητη  φύση του. Υπάρχουν πολλά προβλήματα τα οποία ρίχνουν πολύ πάγο  στους ισχυρισμούς ότι ο Ιησούς ήταν το πρότυπο του αναμάρτητου.
1. Ο Ιησούς εδώ εμφανίζει μια τρομακτική έλλειψη σεβασμού απέναντι στους νόμους του πατέρα του, όταν δήλωνε στους Ιουδαίους ότι όλα τα τρόφιμα είναι καθαρά:
«δεν υπάρχει τίποτε που, απέξω από τον άνθρωπο, μπαίνει μέσα του, το οποίο μπορεί να τον μολύνει, αλλά αυτά που βγαίνουν απ’ αυτόν, εκείνα είναι που μολύνουν τον άνθρωπο.  Αυτός που έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει.Και όταν από το πλήθος μπήκε μέσα σε ένα σπίτι, οι μαθητές του τον ρωτούσαν για την παραβολή.Και τους λέει: Έτσι ασύνετοι είστε κι εσείς; Δεν καταλαβαίνετε ότι κάθε τι απέξω, που μπαίνει μέσα στον άνθρωπο, δεν μπορεί να τον μολύνει;Επειδή, δεν μπαίνει μέσα στην καρδιά του, αλλά στην κοιλιά· και αποβάλλεται στο αποχωρητήριο, καθαρίζοντας όλα τα φαγητά.» (Μάρκος 7:15-19)
Ιδού η διαιτητική λίστα του νόμου απαγόρευσης βδελυρών τροφών από τον Γιαχβέ:
«ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, και στον Ααρών, λέγοντάς τους: Μιλήστε στους γιους Ισραήλ, λέγοντας: ΑΥΤΑ  είναι  τα ζώα, που θα τρώτε, από όλα τα κτήνη που είναι επάνω στη γη.Κάθε δίχηλο ανάμεσα στα κτήνη, που έχει πόδι σχισμένο, και αναμασάει, θα το τρώτε. Όμως, δεν θα τρώτε αυτά από εκείνα που αναμασούν ή από εκείνα που είναι δίχηλα· την καμήλα, επειδή αναμασάει [μεν], όμως δεν είναι δίχηλη· είναι σε σας ακάθαρτη·  και τον δασύποδα, επειδή, αναμασάει [μεν], όμως δεν είναι δίχηλος· είναι σε σας ακάθαρτος·  και τον λαγό, επειδή αναμασάει [μεν], όμως δεν είναι δίχηλος· είναι σε σας ακάθαρτος·και το γουρούνι, επειδή, είναι [μεν] δίχηλο, και έχει το πόδι σχισμένο, όμως δεν αναμασάει· είναι σε σας ακάθαρτος·από το κρέας τους δεν θα τρώτε, και το ψοφίμι τους δεν θα το αγγίζετε· είναι σε σας ακάθαρτα. Αυτά θα τρώτε από όλα όσα είναι στα νερά· όλα όσα έχουν πτερύγια και λέπια, στα νερά, στις θάλασσες, και στους ποταμούς, αυτά θα τρώτε.Και όλα όσα δεν έχουν πτερύγια και λέπια, στις θάλασσες και στους ποταμούς, από όλα όσα κινούνται στα νερά, και από κάθε έμψυχο ζώο, που [είναι] στα νερά, θα είναι σε σας βδελυκτά·αυτά θα είναι εξάπαντος βδελυκτά σε σας και από το κρέας τους δεν θα τρώτε, και το ψοφίμι τους θα το σιχαίνεστε.Όλα όσα είναι στα νερά και δεν έχουν πτερύγια ούτε λέπια, θα είναι σε σας βδελυκτά.» (Λευιτικόν 11: 1-47)
2. Δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη του τον νόμο του Θεού που λέει: Έξι ημέρες θα γίνεται εργασία· και την έβδομη ημέρα, που είναι  σάββατο, άγια ανάπαυση στον Κύριο· και όποιος κάνει εργασία την ημέρα τού σαββάτου, θα θανατωθεί, οπωσδήποτε.(εξοδος 31:15), που αφορά την απαγόρευση  οποιουδήποτε τύπου εργασίας κατά την ιερή ήμερα  του Σάββατου:
“ΚΑΙ όταν ένα σάββατο διάβαινε μέσα από τα σπαρτά, οι μαθητές του, ενώ περπατούσαν, άρχισαν να αποσπούν στάχυα. Και οι Φαρισαίοι έλεγαν σ’ αυτόν: Δες, γιατί κατά τα σάββατα κάνουν εκείνο που δεν επιτρέπεται; Κι αυτός τούς έλεγε: Ποτέ δεν διαβάσατε τι έκανε ο Δαβίδ, όταν είχε ανάγκη, και πείνασε, αυτός και εκείνοι που ήσαν μαζί του; Πώς μπήκε μέσα στον οίκο τού Θεού, όταν αρχιερέας [ήταν] ο Αβιάθαρ, και έφαγε τους άρτους τής πρόθεσης, που δεν επιτρέπεται να φάνε, παρά μονάχα οι ιερείς, και έδωσε και σ’ εκείνους που ήσαν μαζί του; Και τους έλεγε: Το σάββατο έγινε για τον άνθρωπο, όχι ο άνθρωπος για το σάββατο.” (Μάρκος 2 :23-27)
3. Ο Ιησούς παραβλέπει την υπενθύμιση του θεϊκού νόμου που του υπενθύμισαν  οι πατριώτες του Φαρισαίοι, για το αμάρτημα της μοιχείας :
«Οι δε γραμματείς και οι Φαρισαίοι φέρνουν προς αυτόν μια γυναίκα που συνελήφθη να διαπράττει μοιχεία, και, αφού την έστησαν στο μέσον,του λένε: Δάσκαλε, αυτή η γυναίκα συνελήφθη επ’ αυτοφώρω διαπράττοντας μοιχεία.Και στον νόμο ο Μωυσής πρόσταξε σε μας, οι γυναίκες αυτού τού είδους να λιθοβολούνται· εσύ, λοιπόν, τι λες; Και το έλεγαν αυτό δοκιμάζοντάς τον, για να έχουν να τον κατηγορούν. Ο δε Ιησούς, σκύβοντας κάτω, έγραφε με το δάχτυλό του στη γη.Και επειδή επέμεναν ρωτώντας τον, σηκώνοντας το κεφάλι, είπε σ’ αυτούς: Όποιος από σας είναι αναμάρτητος, ας ρίξει πρώτος την πέτρα εναντίον της. Και πάλι, σκύβοντας κάτω, έγραφε στη γη. Και εκείνοι, όταν το άκουσαν, και ελεγχόμενοι από τη συνείδηση, έβγαινε ένας-ένας, αρχίζοντας από τους πρεσβύτερους μέχρι τους τελευταίους· και ο Ιησούς έμεινε μόνος, και η γυναίκα που στεκόταν στο μέσον.Και όταν ο Ιησούς σήκωσε το κεφάλι, και μη βλέποντας κανέναν, εκτός από τη γυναίκα, της είπε: Γυναίκα, πού είναι εκείνοι οι κατήγοροί σου; Δεν σε καταδίκασε κανένας; Και εκείνη είπε: Κανένας, Κύριε. Και ο Ιησούς είπε σ’ αυτήν: Ούτε εγώ σε καταδικάζω· πήγαινε, και στο εξής μη αμάρτανε.  (Ιωάννης 8:3-11),
Εδώ έρχεται παλι σε πλήρη αντίθεση με τον νόμο που λέει:
«ΑΝ βρεθεί κάποιος να κοιμάται με παντρεμένη γυναίκα, τότε θα θανατώνονται και οι δύο, ο άνδρας που κοιμήθηκε με τη γυναίκα, και η γυναίκα· και θα εξαφανίσεις το κακό από τον Ισραήλ.» (Δευτερονόμιο. 22:22).
Συμπέρασμα : Σίγουρα πήρατε την ζητούμενη απάντηση που θέλατε, στο ερώτημα που τέθηκε: αν ο Ιησούς ήταν αναμάρτητος και τέλειος, τα ίδια λόγια του αποδείχθηκαν παραβατικά απέναντι στο νόμο της Παλαιάς Διαθήκης που είναι και ο θεμέλιος λίθος της χριστιανικής διδασκαλίας. 
Την επόμενη φορά που θα ακούσετε χριστιανό να σας λέει, ότι ο Ιησούς ήταν: ο μόνος τέλειος και αναμάρτητος, φροντίστε επιπλέον να τον ρωτήσετε, πως πραγματικά εννοούν κάποιον με τον όρο «τέλειο» και «αναμάρτητο»!!!

27 σχόλια:

 1. Τα μεμέτια λέει δεν τρώνε τπτ την ημέρα που κάνουν "προσευχή". Και σαλτάρουν αν βλέπουν άλλον να τρώει ή να πίνει. Εγώ θα πάω έξω από τον ηλεκτρικό του ΟΑΚΑ και θα τρώω μοσχομυριστή μπριζόλα και θα πίνω. Ετσι για το σπάσιμο. Για να μην μου κάνουν αυτοί κουμάντο τι θα κάνω στη χώρα μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Καλημερα
  Αφορμη να επικοινωνησω μαζι σας σταθηκε το κειμενο περι αναμαρτησιας του Ιησου,αντιπαραβαλλωντας της Π.Διαθηκης και του Πατερα του εντολες,κειμενο που προφανως προσυπογραφεται για να αναρτηθει στο σιτε σας παραμονες της εορτης της Παναγιας.
  Κυριοι σκοπος του Χριστου και Του Πατερα του και του Αγιου Πνευματος δεν ηταν η καταργηση της Π.Διαθηκης αλλα η πληρωση αυτης.. αφ΄ενος διοτι οι εντολες τοτε απευθυνονταν σε προιστορικους ανθρωπους αφ΄ετερου δε διοτι επροκειτο να δοθουν τελειοτερες εντολες που οι τοτε ανθρωποι ηταν ετοιμοι να της δεχθουν..Παρηλθε η σκια του Νομου της Χαριτος ελθουσης..
  Γι'αυτο τωρα δεν επικρατει το οφθαλμος αντι οφθαλμου, μητε οι δεκα εντολες διοτι οι δεκα εντολες περικλειονται στην 11 εντολη που περικλειει ολες ..(εσεις οι δηθεν ψαγμενοι δεν ξερετε οτι οι εντολες ειναι πλεον 11 ?το πως και το γιατι ψαψτε το και βρειτε το η πειτε στο μιχαλακη να ψαξει και να βρει..) στην εντολη της Αγαπης διοτι ολος ο Νομος και οι προφητες εκει στηριζονται καθοτι και ο Θεος ΑΓΑΠΗ εστι..
  Αγαπησεις Κυριον τον θεον σου εξ ολης της καρδιας σου και τον πλησιον σου ως εαυτον..
  Δι'αυτα λοιπον κυριοι εξυπνακηδες και μωροι και τυφλοι οπως ελευθερως αναρταται κειμενα δηθεν προοδευτικα εχετε υποχρεωση να αναρτησεται και την ιδικη μου απαντηση στις ασυναρτησιες σας..καλο θα ηταν πριν να συμφωνησεται με διαφορους μιχαλακηδες να σκεφτεσται η να διαβαζεται λιγο εκτος και αν ειστε εκ πεποιθησεως αντιχριστιανοι που ειναι δικαιωμα σας και μαλακιας σας συναμα..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Βεβαιως και ηταν αναμαρτητος ο Ιησους διοτι ως Θεανθρωπος οταν σαρκωθηκε δεν μπορουσε η αμαρτια να τον νικησει αν και τον προσβαλλε μεσω του διαβολου και των γραμματεων και φαρισαιων δεν τον αγγιξε γιατι ως Θεος την απωθησε...οι ψευτοδικαιολογιες που εφευρισκεται μεσω των παραπανω κειμενων για να υποστηριξουν το αρθρο δειχνουν ειτε την αγνοια σας ειτε την απιστια σας ειτε την εναντιωση σας στον Χριστο ως Θεον και στην Παναγια Τριαδα..
  και αυτο φανερωνεται οταν αποκαλειται <> την Π.Διαθηκη...Ξυπνα μιχαλη και δες την αληθεια του Χριστου..
  Με αυτα τα αρθρα που υποστηριζεται δεν ειστε αλεπου αλλα μπουφος του ολυμπου..
  λυπαμαι για την αγνοια σας και την περιφρονηση σας..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Σας εμαθε η θρησκεία σας να βρίζετε και το καταλαβαίνω...Σας συγχωρώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Είναι όλα λάθος. Ο Μωσαϊκός νόμος ΔΕΝ ήταν νόμος του Θεού, αλλά νόμος ΑΝΘΡΩΠΩΝ. Και αυτοί κάνουν και λάθη...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. an theoreis vrisimo tous xaraktirimous kai den theoreis vrisimo to arthro sou.. eisai gia gelia..an apantises etsi apla gia na me prokaleseis den to petixes..se sigxoro kai prosfexomai na metanoiseis kai na deis tin alithia an kai ta logia mou tha sou fanoun anoita..
  giati logizesai anoita..kali metanoia

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλό θα ήταν , αν είστε Έλληνας , να γράφετε με ελληνικούς χαρακτήρες...

   Διαγραφή
 7. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ ΔΕΝ ΤΟΧΕΙΣ ΚΑΙ ΛΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΕΙΣ ΑΝΟΗΣΙΕΣ ΕΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΛΟΓΟ ΑΦΗΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟΝ ΤΙΜΗΤΗ.ΚΑΛΑ ΕΣΥ ΛΑΤΡΕΨΕ ΤΑ ΑΝΑΜΑΡΤΗΤΑ ΞΟΑΝΑ ΚΙ ΕΜΑΣ ΑΦΗΣΕ ΜΑΣ .ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΑΡΗ...ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΑΣ ΜΑΣ ΔΙΔΑΞΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΗΘΟΣ .ΠΡΩΤΑ ΒΡΙΖΕΤΕ ΚΙ ΑΝ ΘΥΜΩΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ,ΛΕΤΕ ΟΤΙ ΝΑ ΑΜΑΡΤΗΣΕΣ ΚΑΙ ΘΥΜΩΣΕΣ.ΠΑΛΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΘΡΑΣΥΔΕΙΛΟΥ,ΓΙΑΤΙ ΟΠΩΣ ΣΟΥ ΕΧΩ ΞΑΝΑΓΡΑΨΕΙ ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΒΑΡΙΔΙΑ ΓΡΑΨΕ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΛΑΜ.ΑΛΛΑ ΕΠΕΙΔΗ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΥΓΧΩΡΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΄΄ΔΩΣΕ ΘΑΡΡΟΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΙΑΤΗ''.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Αλεπού, αν δεν θέλεις να σε κάψουν στην πυρά απ' οτι κατάλαβες, φώναξε τα λιοντάρια. Καθαρίζουν τον πλανήτη από χριστιανούς-μουσουλμάνους-ραββίνους-Δαλάι Λάμες. Είναι θαυματουργά σου λέω και οικολογικά και αναμάρτητα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουν... Η "καλοσύνη " των θρησκειών

   Διαγραφή
 9. καμια πυρα..τι προιστορικα και φανατικα ειναι αυτα... ο καθενας ειναι ελευθερος να πιστευει οτι θελει.. ο Θεος ειναι ο μεγαλυτερος δημοκρατης για αυτο δημιουργησει τον ανθρωπο με το αυτεξουσιο,και οι αγγελοι αυτεξουσιο ειχαν αλλο αν μερικοι το χρησιμοποιησαν λαθος και εγιναν δαιμονες......ο Θεος θελει κοντα του ανθρωπους που ελευθερα τον αγαπουν και τον ακολουθουν..τα πραγματα ειναι απλα..ομως πρεπει η αλεπου ως σαιτ να δηλωσει αντιεβραικο και αντιχριστιανικο ..δικαιωμα τους ειναι..ο νοων νοειται...
  p.s καιγονται ηδη μονοι τους στη φωτια της απιστιας της αγνοιας και της ειρωνειας..δυστυχως...
  τι να πω..ευχομαι ο Θεος να τους δωσει λογισμους μετανοιας..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Αντι να θαυμασετε τα λογια του Ιησου και τα νοηματα που βγενουν απο αυτα εσεις τα συγκρινετε με την Παλαια Διαθηκη?? Ποσο κουτοπονηροι και τυφλοι ειστε?? Δηλαδη εσυ τι πιστευεις οτι η παλια διαθηκη ειναι ανωτερη απο τον Θεο-Ιησου και οτι ο Ιησους επρεπε να την ακολουθησει κατα γραμμα? Ο πατερας και ο Ιησους ειναι ΕΝΑ!!!Εγώ κι ο Πατέρας είμαστε ένα(Ιωάννην 10:30). Αρα δεν τιθετε θεμα ανυπακοης... καθομαι τωρα και σου εξηγω τα αυτονοητα, φαντασου ποσο φθηνο ειναι το αρθρο σου και το υποβαθρο σου στα χριστιανικα ζητηματα ...

  Γενικοτερα αυτο που θα επρεπε να διακρινεις και εσυ αλλα δεν το πετυχες ειναι οτι ο Ιησους αποδυκνυει οτι δεν ειναι τυπολατρης και λειτουργει με δικαιοσυνη, λογικη και αγαπη προς ολους και ολα. Ετσι αλλωστε ελπιζαμε ολοι μας για τον αληθινο Θεο και ευτηχως επιβαιβεωθηκαμε (ελπιζω πραγματικα και για σενα καποια στιγμη).

  Με Αγαπη.. συγγνωμη για το επικριτικο μου υφος αλλα επιβαλετε προς γνωση και συμμορφωσην.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Είστε λύκοι με προβιά αρνιού όπως (σωστά) έλεγε και το Αφεντικό σας που σας είχε καταλάβει από τότε. Τάφοι κεκονιαμένοι, γεννήματα εχιδνών όπως σωστά σας στόλιζε.
  @1:39
  "p.s καιγονται ηδη μονοι τους στη φωτια της απιστιας της αγνοιας και της ειρωνειας..δυστυχως..."
  Σε διαβεβαιώ οτι είμαι μια χαρά
  @2:24
  "Με Αγαπη.. συγγνωμη για το επικριτικο μου υφος αλλα επιβαλετε προς γνωση και συμμορφωσην."
  Νάτο το προσάναμμα για την πυρά Αλεπού. Δεν στάλεγα;
  Ο 12:22

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δε θα μαστε ούτε οι πρώτοι , ούτε οι τελευταίοι...Η Ιστορία διδάσκει

   ...Γνώση και ....ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ !!!

   ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΤΑΙ ΔΙΑ ΕΒΡΑΙΚΟΎ ΡΟΆΛΟΥ Η ΑΝΤΊΘΕΤΗ ΆΠΟΨΗ

   Διαγραφή
  2. Το "προς γνωση και συμμορφωσην" σε πειραξε ε? Σπιρτο αναμμενο εισαι. Παμε παλι .. ΟΧΙ δεν εχεις αντιθετη αποψη, εχεις πληρης αγνοια για τα χριστιανικα θεματα αρα δεν μπορεις να εχεις και αποψη το καταλαβες τωρα? Εχεις διαβασει ποτε σου καινη διαθηκη η απλα αναπαραγεις αρλουμπες αλλων? Το προς γνωση και συμμορφωσην δεν το εγραψα για να σου απογορευω να λες την αποψη σου αλλα για να μην γινεσε ρεζιλι λογω της ημαθειας σου. Διαβασε μελετησε και μετα λεγε οτι θελεις.
   Κανεις σαν τους σκοπιανους που λενε τον Μεγα Αλεξανδρο σλαβο αγνοοντας τα βασικα και δεδομενα ιστορικα στοιχεια...

   Διαγραφή
  3. Tην εχω μελετήσει πολύ καλά , όχι απλώς την διαβασα...Αμφιβαλλώ αν ξέρεις τι γράφει μέσα ...Και την παλαιά επίσης....

   Διαγραφή
 12. Ο Ιησους τα ελεγε αυτα στο ιερατιο απευθυνομενος..δεν ειμαστε Ιερεις του Θεου του Υψιστου αν και ειμαστε Βασιλειον Ιερατευμα...
  Αν εβλεπες ...θα ελεγες δεν ειμαι μια χαρα αλλα...δεν βλεπεις και λες οτι εισαι μια χαρα....Η αγνοια σου μενει.....
  Το προσαναμμα οπως και τη φωτια για την πυρα την αναψατε και την συντηρειται
  μεσα σας εσεις οι ιδιοι...δεν σας φταιει κανεις παρα ο εαυτος σας...
  Νατο το προσανναμα για την πυρα Μπουφε.Δεν σταλεγα ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΄Μπούφε" !!!!! Λεξιλόγιο ανώτερης ποιότητας και κουλτούρας και κυρίως "χριστιανικής αγάπης". . . !!!!!!

   Διαγραφή
  2. ΑΡΗ ΒΑΣΕΙ ΠΟΙΟΥ ΔΙΚΟΥ ΣΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΙΣ?ΠΑΝΤΩΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ

   Διαγραφή
 13. ΒΛΑΣΦΗΜΟ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙ ΙΗΣΟΥ!!!!!ΑΡΘΡΟ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ
  "ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥΣ"!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σε κατανοώ...Κι εγώ θα θύμωνα αν εγραφες κατι εναντίον της Ελλάδας..
   Δεν ήξερα 'οτι εχω μη Έλληνες αναγνώστες που υπερασπίζονται την εβραική θρησκεία

   Διαγραφή
  2. ΚΑΛΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ...ΠΡΩΤΑ ΜΑΣ ΠΗΡΑΝ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙ ΜΑΪΜΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΟΨΕΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.ΠΑΣ ΜΗ ΕΙΔΩΛΟ-ΜΙΘΡΟ-ΑΜΩΝ-ΒΟΥΔΙΣΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΟΣ.ΚΑΛΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙΑ ΓΙ ΑΥΤΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΟΤΟ.ΚΙ Ο ΧΟΣΡΟΗΣ ΕΛΕΓΕ ΕΛΛΗΝ ΕΙΜΙ ΚΑΙ ΕΝΝΟΥΣΕ ΜΟΝΟ ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ.ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ ΠΕΡΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.ΔΕΝΤΡΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΟΥ ΤΟ ΧΤΥΠΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΧΤΥΠΑΤΕ ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ.ΑΥΤΑ ΠΕΡΙ ΕΒΡΑΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΝΑ ΤΑ ΠΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΛΛΑΞΕ ΤΑ ΦΩΤΑ ..ΞΕΝΟΦΕΡΤΟΙ ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΙΖΕΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ

   Διαγραφή
 14. ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΙΜΑΙ..ΚΑΙ ΑΓΑΠΩ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ..ΤΩΡΑ ΤΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΔΙΑΒΟΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΜΟΝΟ ΕΣΥ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ..ΓΙΑΤΙ ΣΑΝ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΝΕΙΣ..ΕΣΥ ΤΑ ΓΡΑΦΟΜΕΝΑ..Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ.. ΣΕ ΕΧΕΙ ΔΙΔΑΞΕΙ ΚΑΛΑ..ΚΑΛΑ ΞΕΜΠΕΡΔΕΜΑΤΑ ΤΑΛΑΙΠΩΡΕ..ΣΕ ΑΦΗΝΩ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. @3:58
  "Νατο το προσανναμα για την πυρα Μπουφε."

  Έξεστι Κλαξομενίοις ασχημονείν.

  Το προσάναμμα τόχω δεί με τα μάτια μου όταν βάζατε φωτιά στον κινηματογράφο Έμπασσυ στο Κολωνάκι, γιατί έπαιζε τον "Τελευταίο Πειρασμό".

  "Το προσαναμμα οπως και τη φωτια για την πυρα την αναψατε και την συντηρειται
  μεσα σας εσεις οι ιδιοι...δεν σας φταιει κανεις παρα ο εαυτος σας..."

  Αυτά λέγατε και στη φιλόσοφο Υπατία, όταν την δολοφονούσατε. ΥΠΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΕΙΣΤΕ. Ευτυχώς ξέφυγε ο Γεώργιος Γεμιστός-Πλήθων από το θεάρεστο έργο σας.

  Ο 3:03μ.μ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Απαντήσεις
  1. Τώρα τον έχεις σχίσει με την φοβερή σου διαφωτιστική απάντηση...

   Διαγραφή
 17. ΦΙΛΕ ΑΡΗ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΣΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΄'ΥΠΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΕΙΣΤΕ. Ευτυχώς ξέφυγε ο Γεώργιος Γεμιστός-Πλήθων από το θεάρεστο έργο σας.'' .ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΠΙΠΙΛΙΣΜΑ ΤΗΣ ΚΑΡΑΜΕΛΛΑΣ ΕΙΝΑΙ ΒΛΑΒΕΡΟ.ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΠΟΙΑ ΠΑΡΑΝΟΗΣΗ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ.ΤΗ ΛΑΣΠΗ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΓΙΑ ΧΤΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΚΡΕΜΙΣΜΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται...Επίσης χρησιμοποιήστε ελληνική γραφή για να αναρτηθούν τα σχόλιά σας.