24 Σεπ 2017

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δίου-Ολύμπου

Καλείστε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει Δημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 28.09.2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ,, βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο:

«Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/2010, για τη συζήτηση του παρακάτω ενός και μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης...


1.
Έγκριση απολογισμού - ισολογισμού έτους 2016 Δήμου Δίου – Ολύμπου και ορισμός ελεγκτή για τη χρήση 2017.  Εισηγητής κ. Καπούτας Νικόλαος ορκωτός λογιστής, Αδαμοπούλου Γαρυφαλλιά, Δημοτική Υπάλληλος


«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στη Δημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 28.09.2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ, βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/2010, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
  1. 
Λήψη απόφασης για εξώδικη επίλυση διαφοράς μεταξύ Δήμου και του κ. Καρκανιά Απόστολου. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
2. 
Υποβολή αιτήματος για τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού σε υπηρεσίας ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Δήμαρχος).
3. 
Λήψη απόφασης για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης προσκυρούμενης έκτασης στην επέκταση Λεπτοκαρυάς. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
4. 
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών (παρ. 5 άρθρου 219 Ν. 4412/2016). (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος). 
5. 
Έγκριση της μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Αντλιοστάσια παραλιακής ζώνης Λεπτοκαρυάς». (Εισήγηση Γαλάνης Αστέριος, Δημοτικός Σύμβουλος).                
6. 
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου  «Έργο κρασπέδωσης – πεζοδρόμησης στην παραλία Παντελεήμονα της Τ.Κ. Παντελεήμονα». (Εισήγηση Γαλάνης Αστέριος, Δημοτικός Σύμβουλος).                
7. 
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου  «Συντήρηση – Κατασκευή κρασπέδων πεζοδρομίων δημοτικών οδών Δήμου Δίου - Ολύμπου». (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).                
8. 
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου  «Πεζοδρόμηση πέριξ του Ι.Ν. Τριών Ιεραρχών στην Τ.Κ. Νέας Εφέσου». (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).                
9. 
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου  «Κατασκευή ταμιευτήρα άρδευσης στην περιοχή Πυξάρι Δ.Κ. Καρίτσας». (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).                
10. 
Τροποποίηση της αριθμ. 48/2017 Α.Δ.Σ. που αφορά τηνσύναψη σύμβασης διαβαθμικής συνεργασίας με την Π.Κ.Μ. για την εκπόνηση μελέτης.   (Εισήγηση Μακρίδης Παρασκευάς, Ειδικός Συνεργάτης).           
11. 
Λήψη απόφασης για την διενέργεια ή μη ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων για το Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα για τα έτη 2018 και 2019. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).                
12. 
                Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου 2017 του Δήμου Δίου – Ολύμπου.    (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).                    
13. 
Τροποποίηση της αριθμ. 71/2017 Α.Δ.Σ. που αφορά την υπογραφή σύμβασης με την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου «Υπογείωση  εναερίων δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και της αισθητικής αναβάθμισης επί της οδού Αγ. Νικολάου της ΔΚ Λιτοχώρου». (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
14. 
Λήψη απόφασης για την κατανομή πιστώσεων  για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών  των σχολείων του Δήμου.   (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος).                                     
15. 
11η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Δίου – Ολύμπου οικ. έτους 2017.  (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).                
16. 
Λήψη απόφασης σε αίτημα αλλαγής του Μισθωτή μισθωμένου δημοτικού ακινήτου με την επωνυμία «ΕΡΑΤΩ» από φυσικό πρόσωπο (Χαλκίδης Καλλίστρατος του Θεόφιλου) σε νομικό πρόσωπο (εταιρία) με την επωνυμία «Καλλίστρατος Θ. Χαλκίδης & Σία Ε.Ε.» και παράταση χρόνου μίσθωσης. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).                    
17. 
Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής  προμηθειών και εργασιών – υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.  (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).                
18. 
Κατανομή 1ης & 2ης δόσης ΣΑΤΑ έτους 2017 και τροποποίηση της αριθμ. 130/2015  Α.Δ.Σ. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος). 
19. 
Λήψη απόφασης για μείωση ή μη μισθώματος μετά από αίτηση του Φυσικόπουλου Αναστασίου. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος). 
20. 
Υπαγωγή οφειλετών του Δήμου Δίου – Ολύμπου στη ρύθμιση οφειλών του Ν. 4483/2017. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος). 
21. 
Τροποποίηση της αριθμ. 113/2017 Α.Δ.Σ. που αφορά την παραχώρηση κατά χρήση δίκυκλου μηχανοκίνητου οχήματος, στην Αστυνομική Δ/νση Πιερίας υπέρ Αστυνομικού Σταθμού Πλαταμώνα. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δ.Σ.). 
22. 
Υπαγωγή στη ρύθμιση των συναφθέντων δανείων της Δημοτικής Επιχείρησης Δ.Ε.Υ.Α.Δ.ΟΛ.   με το Τ.Π. και Δανείων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 50 του Ν. 4483/2017 και παροχή εγγύησης για την ομαλή εξυπηρέτηση των εν λόγω δανείων και κατά τη χρονική περίοδο της επιμήκυνσης. (Εισήγηση Μακρίδης Παρασκευάς, Ειδικός Συνεργάτης). 
23. 
Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δίου – Ολύμπου» και 12ηαναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος). 
24. 
Κατηγοριοποίηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
25. 
Μείωση μισθώματος δημοτικού κέντρου «Νερόμυλος» της Τ.Κ. Λιτοχώρου σύμφωνα με το Ν. 4071/2012 και της αριθμ. 68/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κατερίνης και τροποποίηση όρου του από 29-11-2010 συμφωνητικού μίσθωσης, όσον αφορά στην ετήσια αναπροσαρμογή του μισθώματος. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
26. 
Επιχορήγηση Συλλόγου ΠΟΛΙΣ. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Παπαμιχαήλ Αθανάσιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται...Επίσης χρησιμοποιήστε ελληνική γραφή για να αναρτηθούν τα σχόλιά σας.